Till startsidan på stockholmshem.se
  • Husfasader med solceller.
    Våra plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden med 730 kvm solceller på tak och väggar.

Solenergi

På Stockholmshem arbetar vi för att öka vår produktion av förnyelsebar energi och bidra till den hållbara omställningen. Som ett led i det arbetet har vi sedan 2018 gått från fem till 33 solcellsanläggningar och en ökad solelproduktion med 480 procent.

Vi på Stockholmshem arbetar hela tiden med att förebygga och minska vår negativa miljöpåverkan.

Vi deltar i Allmännyttans Klimatinitiativ där målet är att all energi ska vara fossilfri till år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Vi tar det också ett steg längre och ska vara klimatneutrala till 2030.

I november 2021 stod vår hittills största och en av Södermalms största solcellsanläggningar klar i kvarteret Linjalen, som ökar vår totala solelsproduktion med 30 procent. Anläggningen beräknas producera 300 megawattimmar (MWh) el varje år. Det motsvarar elanvändningen för 90 medelstora lägenheter under ett år.

Under 2022 planeras nya anläggningar på bland annat Södermalm, i Västertorp, Hammarby Sjöstad och Bagarmossen.

Stockholms solkarta kan du se hur mycket el respektive solcellsanläggning genererar. Solkartan drivs i Stockholms stads regi och informationen uppdateras var tionde minut. Alla anläggningar finns inte med i nuläget, men fylls på efter hand.

Fakta Stockholmshem och solenergi

  • Vårt långsiktiga mål för solceller följer stadens miljöprogram – 5 600 kWp installerad effekt år 2040, vilket motsvarar tio procent av vår elförsörjning
  • 2018 var den installerade toppeffekten 261 kWp, fördelat på fem anläggningar. Nu är motsvarande siffror 1 525 kWp och 33 anläggningar. Produktionen kan användas lokalt i fastigheten eller levereras ut på elnätet
  • Vid årsskiftet 2022/2023 är målet en installerad effekt på 1 828 kWp, en ökning med 600 procent jämfört med 2018
  • Störst av alla anläggningar just nu är kvarteret Linjalen med 1 600 kvadratmeter solceller på totalt 324 kWp
  • Näst störst är Stockholmshems plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden (146 kWp) med 730 kvm solceller på tak och väggar
  • Möjligheten att installera solceller ska alltid utvärderas när vi bygger nytt och bygger om.