Till startsidan på stockholmshem.se
  • Husfasader med solceller.
    Våra plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden med 730 kvm solceller på tak och väggar.

Solenergi

På Stockholmshem arbetar vi för att öka vår produktion av förnyelsebar energi och bidra till den hållbara omställningen. Som ett led i det arbetet har vi på fyra år gått från fem till drygt 40 solcellsanläggningar och ökat vår solelproduktion med 330 procent.

Vi arbetar hela tiden med att förebygga och minska vår negativa miljöpåverkan.

Vi deltar i Allmännyttans Klimatinitiativ där målet är att all energi ska vara fossilfri till år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Vi tar det också ett steg längre och ska vara klimatneutrala till 2030.

Under 2023 påbörjade vi de första etapperna av det som ska bli Stockholms – och en av Sveriges – största takbaserade solcellspark. 5 500 m2 solceller på 28 tak i Bagarmossen. Den beräknas öka Stockholmshems totala solelproduktionen med 65 procent. Läs mer!

Texttolkning av filmen finns här.


Stockholms solkarta kan du se hur mycket el respektive solcellsanläggning genererar. Solkartan drivs i Stockholms stads regi och informationen uppdateras var tionde minut. Alla anläggningar finns inte med i nuläget, men fylls på efter hand.

Fakta Stockholmshem och solenergi

  • Elen som produceras kommer att försörja fastighetsinstallationer som tvättstuga, ventilation och belysning.
  • Ytterligare solceller planeras i Solberga.
  • Stockholmhems långsiktiga mål för solceller följer stadens miljöprogram och bolaget ska ha 5 550 kWp (kilowattpeak) installerad effekt år 2040, vilket motsvarar 10 procent av elförsörjningen.
  • Från 2019 har Stockholmshem gått från fem till drygt fyrtio solcellsanläggningar och ökat sin solenergiproduktion med 330 procent.

Sidan uppdaterad november 2023.