Våra hyresgäster

Många hyresgäster har bott länge hos Stockholmshem, samtidigt som de senaste årens nyproduktion har skapat en växande andel nya hyresgäster. Stockholmshem mäter fortlöpande hur hyresgästerna ser på sitt boende och företagets service. I 2016 års undersökning fick Stockholmshem höjda betyg för kundnöjdheten, framför allt för kundtjänst och lägenhetsservice.

Hyresgäster i befintligt bestånd

Alla åldrar och typer av hushåll finns representerade bland Stockholmshems hyresgäster. 60 procent av beståndet består av små lägenheter på två rum och kök eller mindre. Detta gör att den dominerande hushållstypen består av en till två personer i åldern 31-60. Småhushållen – familjer utan barn, ungdomar, ensamstående med eller utan barn samt pensionärer – är därför viktiga kundgrupper för det befintliga beståndet. Långa boendetider och ökande kötider för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen bidrar till att åldern hos Stockholmshems kontraktsinnehavare blivit högre. Störst andel hyresgäster som är äldre än 65 år finns i innerstaden. Detta har sin förklaring i att kötiderna för att få en lägenhet där har varit längre än i andra områden under många år.

Hyresgäster i nyproduktion

Hyresgästerna i nyproduktionen är normalt yngre än de i det befintliga beståndet, detta eftersom nyproduktion kräver en kortare kötid. Många av de nya hyresgästerna kommer från andrahandsboende, inneboende eller föräldrahem. Under 2016 färdigställdes Stockholmshems första studentlägenheter och en stor del av inflyttningen av nyproduktion utgjordes av dessa lägenheter. Det bidrog säkert till att mer än 60 procent av de nya hyresgästerna i nybyggt under 2016 var under 30 år.

Under 2016 skedde de flesta inflyttningarna i Älvsjö studenthus men även i Liljeholmen och i Norra Djurgårdsstaden. Kötiderna för de nybyggda lägenheter som förmedlades under 2016 var längre i Stockholmshems bestånd än genomsnittet för andra nya lägenheter inom Stockholms stad främst på grund av attraktiva lägen i närförort.

Omflyttning

Antalet nytecknade kontrakt minskade något under 2016 i absoluta tal till 2 346 (2447). Av det totala antalet stod nyproducerade lägenheter för 586 (547) kontrakt. Resten avsåg omflyttning i det befintliga beståndet som minskade något till 6,8 procent.

Nya och omskrivna kontrakt.

Förmedling till särskilda grupper

Till bostadssökande mellan 18 och 25 år, som står i Bostadsförmedlingens kö, förmedlas lägenheter på upp till 30 kvadratmeter. För att inte alla ungdomslägenheter ska gå till 25-åringar fördelas lägenheterna jämnt mellan de olika åldersgrupperna. I Hökarängen öronmärks därtill samtliga större ettor till bostadssökande mellan 18-25 år. Totalt är 1 230 (1 230) lägenheter i beståndet öronmärkta som ungdomslägenheter. Sedan 1 januari 2013 är kontraktstiden för ungdomslägenheter fyra år. Stockholmshem tillhandahåller även försöks- och träningslägenheter till personer som är i behov av särskilt stöd i sitt boende eller har ett rehabiliteringsbehov som gör att de inte på egen hand blir godkända som förstahandshyresgäster. Dessa boenden beviljas av socialtjänsten. Försökslägenheterna kan efter en prövoperiod omvandlas till förstahandskontrakt. Under 2016 omvandlades 39 försökslägenheter till förstahandskontrakt.

Under året förmedlades totalt 169 nya ungdomslägenheter, 11 kompis/ungdomslägenheter, 99 (78) försökslägenheter och 68 (67) träningslägenheter.

För personer som har svårigheter att få ett eget hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden erbjuder även SHIS Bostäder (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) bostäder. Stockholmshem har ett särskilt uppdrag från Stockholms stad att bistå SHIS Bostäder i deras verksamhet, bland annat med att bygga fler bostäder. Läs mer om det uppdraget här.