Bostadsmarknaden

De senaste årens befolkningsökning fortsatte under 2016 i länet som helhet, nettoinflyttningen ökade under 2016 med drygt 20 procent till närmare 24 000 personer. Stockholms stads andel av befolkningsökningen i länet minskade något ytterligare och utgjorde under 2016 en knapp tredjedel av ökningen. Födelsenettot låg i Stockholms stad kvar på omkring motsvarande nivå som de senaste åren medan nettoinflyttningen ökade något från 2015.

I jämförelse med rekordökningen 2015 på 21 procent på bostadsrättspriser i Stockholms stad – så stod året 2016 för en långsammare ökning på 2 procent.

Antalet personer i Bostadsförmedlingens kö fortsatte att öka efter att föregående år ha passerat en halv miljon. Andelen aktiva bostadssökande i kön är dock fortsatt en mindre del  ungefär en på sju.

Medelkötiden för hyreslägenheter som förmedlades av Bostadsförmedlingen ökade till 9 år. De betydligt kortare medelkötiderna för nybyggda hyresrätter ökade även de och är nu i snitt 6,5 år. Drygt 6 600 bostäder byggstartades under året, varav drygt 45 procent hyresrätter.

Utveckling i Stockholms stad 2016
Befolkningsökning, antal personer 12 103
Flyttnetto, antal personer 4 934
Nyproduktion, antal bostäder 4 026
Prisutveckling, bostadsrätter, % 2%
Medelkötid för hyreslägenhet, år 10,7

 

Köandes främsta skäl till att stå i bostadskön

   
Som en försäkring för framtiden 26
Nuvarande bostad passar inte längre mina behov (behöver större/mindre bostad, hiss etc.) 17
Vill på sikt sälja nuvarande bostad 14
Vill bo i/flytta till Stockholm 9
Vill ha ett förstahandskontrakt 9
Bor hemma & behöver egen bostad 6
Är bostadslös/behöver bostad omgående 5
Vill kunna välja bostad när klar med studier 5
Vill på sikt flytta in i senior- / trygghetsboende 4
Separation/ skilsmässa 3
Annat 4

Nyproduktion av bostäder

Antalet påbörjade bostäder under 2016 uppgick till hela 6 600. Betydligt högre än medeltalet för de senaste åren då byggstarterna vanligtvis legat mellan 3 000-4 000 bostäder årligen.

Bostadsbyggandet i Stockholm har varierat under 2000-talet med det allra största antalet byggstarter 2006 till följd av förändringar av byggsubventionerna, på ca 8 400 bostäder. Bostadsrätter står för den största andelen av byggstarterna, men 2016 var andelen byggstartade hyresrätter större än på flera år och utgjorde hela 45 procent. Totalt påbörjades mer än 3 000 hyresrätter, varav de tre stora allmännyttiga bostadsbolagen stod för drygt 1 000. Drygt hälften av byggstarterna 2016 skedde runt om i ytterstaden. De bostäder som påbörjades i innerstan byggs framförallt i de senaste årens stora stadsutvecklingsområden såsom Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och vid Tekniska högskolan samt Hammarby Sjöstad, i dessa stadsdelar byggstartades totalt drygt 1 900 bostäder 2016.

Bostadsbeståndet

Vid årsskiftet 2016/2017 fanns det omkring 473 000 bostäder (1) i Stockholms stad. Under 2016 färdigställdes drygt 4 000 nya bostäder. Till skillnad från tidigare år var närmare hälften av de nya bostäderna hyresrätter. Andelen bostadsrätter av det totala beståndet i flerbostadshus har stigit i ett flertal år till följd av nyproduktion samt ombildningar av såväl kommunala som privata hyresrättsfastigheter, de senaste åren har dock ökningstakten varit mindre än tidigare år.

Bostadsrätterna uppgick vid årsskiftet till 48 procent, vilket kan jämföras med en andel på 31 procent vid årsskiftet 2000/2001. För staden som helhet är fördelningen mellan bostadsrätter och kommunala respektive privata hyresrätter relativt jämn. Samtidigt är de lokala skillnaderna stora. Det finns både exempel på stadsdelar där de kommunala bostadsbolagen dominerar beståndet och områden där huvuddelen av fastigheterna ägs av bostadsrättsföreningar. 8 procent av Stockholms stads bostadsbestånd utgörs av småhus med äganderätt, ett mindre antal småhus upplåts även som bostadsrätt eller hyresrätt.

(1) Från och med 2016 baseras beståndsstatistiken på lägenhetsregistret, källa SCB, Sweco.

Hyresmarknaden i Stockholm

De senaste årens stora befolkningsökning har dämpats något under de två senaste åren, och ökningen 2016 stannade på 12 000 personer. Vid årsskiftet 2016 uppgick befolkningen till 935 619 (923 516) invånare i staden. Inflyttningen och andra befolkningsförändringar har stor betydelse för Stockholms hyresmarknad. Både inflyttning och födelseöverskott bidrar till ökningen av stadens befolkning. Året 2016 ökade nettoinflyttningen något och födelseöverskottet låg kvar på motsvarande nivå som de senaste åren.

Efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt hög. Antalet personer i Bostadsförmedlingens kö ökade med 8 (9) procent. Vid årsskiftet uppgick kön till (555 925) personer. Knappt 78 000 av dessa är dock aktiva sökanden i den bemärkelsen att de anmält intresse för minst fem lägenheter under året. Bostadsförmedlingen förmedlar större delen av det befintliga beståndet såväl som nyproduktionen av privata och allmännyttiga hyresrätter inom Stockholms stad. Bostadsförmedlingens totala förmedling minskade med några hundra lägenheter, till 11 834 (12 384) bostäder. Främst berodde minskningen på förmedling av färre vanliga hyresrätter. Den genomsnittliga kötiden för ett förstahandskontrakt via Bostadsförmedlingen ökade under året till 9 (8,2) år. Kötiden för nyproducerade lägenheter låg kvar på totalt sett betydligt kortare kötider, i snitt 6,5 (5,9) år. Antalet förmedlade student och ungdomsbostäder ökade dock under 2016 till närmare 2 500. För Studentbostäder betydde det även att snittkötiden sjönk något till 5,4 år. För lägenheter förmedlade inom Stockholms stad fortsatte de senaste årens trend med ökande kötider, med en total medelkötid på 10,7 år.

Hyresutveckling

Sedan år 2000 har hyrorna i Stockholm årligen höjts med i genomsnitt cirka 2-3 procent med undantag för 2005. Under 2015 enades Stockholmshem och Hyresgästföreningen om en hyreshöjning för Stockholmshems lägenheter för de närmaste två åren. Den innebär en höjning med 0,68 procent från den 1 januari 2016 och ytterligare 0,68 procent från den 1 januari 2017.