Lokalmarknaden

Efterfrågan på lokaler i Stockholm har de senaste åren varit fokuserad på nyproducerade och totalrenoverade kontorslokaler i attraktiva lägen. I Stockholms närförorter och ytterstad är skillnaderna stora i vakansgrad, hyresnivåer och modernitet mellan olika delmarknader. Skillnad i vakansgrad och hyror mellan äldre och mer modern standard bedöms fortsätta att öka de kommande åren.

Vår lokalmarknad

Av Stockholmshems 3 630 lokaler är merparten små men viktiga komplement i bostadsområdena. Framför allt butiker och kontor som bidrar med närservice till de boende i området. Lokalbeståndet omfattar även ett mycket stort antal mindre lagerlokaler och förråd i stadsdelarna, som till stor del hyrs ut till Stockholmshems bostadshyresgäster. Den största hyresgästen är Stockholms stad med ett stort antal lokaler för stadens förvaltningars behov. Vakansgraden är oförändrad från föregående år 9,2 (9,2) procent. Detta trots en ökning av den uthyrningsbara arean genom nyproduktion samt att nya ytor i befintliga fastigheter iordningställts för uthyrning, framförallt som förråd och lager. Detta bidrog även till en ökning av lokalarean till drygt 201 500 (199 300) kvadratmeter. De totala intäkterna ökade till 185 (172) miljoner kronor.

Lokaler andel uthyrbar area per marknadsområde

  Lokaler, andel uthyrbar area per marknadsområde, %
Innerstad 28
Närförort 18
Ytterstad 54

Nyproduktion

I aktuella nyproduktionsprojekt av bostäder ingår även ett mindre antal kommersiella butikslokaler, bland annat på Södermalm, i Årstadal och i Norra Djurgårdsstaden. Samtliga planeras vara färdigställda under 2017.

Stockholmshems lokaler

Totalt består Stockholmshems lokalbestånd av 3 630 kontors-, lager-, hantverks- och butikslokaler på 201 518 kvadratmeter. Beståndet är främst ett viktigt komplement för närservice, handel och omsorg i bostadsområdena. Drygt 70 procent av lokalerna i beståndet är mindre än 50 kvadratmeter. De flesta stora lokalerna återfinns i söderort och innerstaden där många lokaler hyrs av Stockholms stad.

Uppdelning i lokaltyp inom beståndet förändrades under 2012 och det nuvarande systemet innebär en klassning utifrån förutsättningar istället för befintlig verksamhet. Förändringen innebär en successiv övergång till den nya klassningen som fortsatt även under 2016.

Under 2015 avslutades en omfattande inventering av beståndet som resulterade i att nya möjliga lokalytor i framförallt källare och på vindar kunde identifieras. Dessa i ordningställs successivt för uthyrning. Främst som små förråd och lager.

Stockholmshems lokalbestånd 2016
Lokaltyp Antal Area, kvm Vakansgrad, % Andel av hyresvärde, %
Lager 1 250 31 761 15% 7%
Kontor 383 45 449 19% 24%
Förråd 1 005 5 528 42% 1%
Hantverk 243 12 442 13% 3%
Butik 233 34 944 10% 21%
Förskola, skola, fritids 72 29 340 2% 24%
Föreningslokal 130 14 036 4% 3%
Restaurang 37 6 191 0% 5%
Konstnärslokal och ateljé 63 4 127 13% 1%
Övrigt 214 17 700 5% 11%
Totalt 3 630 201 518  9,2% 100%