Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • En blommande förgätmigej.

Biologisk mångfald

Att ta tillvara naturens egna funktioner genom att arbeta med biologisk mångfald och ekosystemtjänster är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

Vi behöver rusta oss för att kunna hantera allt mer extrema väderförhållanden samtidigt som vi vill kompensera för den exploatering av naturmark som sker när vi bygger fler bostäder.

Träd

Att behöva ta ned stora och friska träd när vi bygger eller renoverar är slöseri med resurser och det påverkar miljön negativt. Att bevara träd i staden är viktigt av många anledningar. De renar luften, ger skugga vid värmeböljor, fångar regnvatten, tar upp stora mängder koldioxid och bibehåller den biologiska mångfalden.

När vi bygger nya bostäder ska vi i första hand bevara och skydda träd. Om det inte är möjligt flyttar vi träd. I tredje hand kompenserar vi träd som måste fällas. Det betyder att varje stort träd som vi tar bort alltid ersätts med minst två nya träd. Och när vi gör arbeten i närheten av träd, skyddar vi i möjligaste mån träden och deras rötter under arbetet.

När vi planterar nya träd så väljer vi olika arter och storlekar för att gynna den biologiska mångfalden på platsen. Vi bevarar stubbar, veddepåer och ris för att de ska bli boplatser och barnkammare för insekter och djur. 

Gröna tak

Vi bygger allt fler gröna tak som blir till viktiga levnadsmiljöer för insekter och andra pollinerare och har en förmåga att hålla vatten. 

Stockholmshem har ingått i forskningsprojektet Vinnova GTT (gröna täta taklösningar) för att underlätta byggandet av säkra gröna tak för framtiden. 

Grönytefaktor

Grönytefaktor, GYF, är ett sätt att mäta mängden grönska inom en fastighet med hänsyn till fastighetens storlek och bebyggelse. Allt från vattenytor, jordmånens djup och möjlighet för regnvatten att tränga ner i marken.

Grönytefaktor och en hållbar dagvattenhantering är ett krav från Stockholms stad. GYF fungerar som ett planeringsverktyg som hjälper oss att säkerställa att det finns tillräckligt med växtlighet när vi planerar vår nyproduktion och ombyggnation.

Det bidrar också till en hållbar dagvattenhantering, något som är allt viktigare i takt med att klimatet förändras med kraftiga skyfall som följd. Våra Stockholmshus på Hagsätravägen i Rågsved är bra exempel på hur vi har arbetat med hållbar dagvattenhantering.

Biokol

För att minska utsläpp och gynna den biologiska mångfalden arbetar vi med biokol i många projekt, bland annat i våra Stockholmshus på Hagsätravägen.

Vi deltar som experter i projektet ”Rest till bäst” som drivs av Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet. I projektet tittar vi på nya användningsområden för biokol och hur vi kan använda EBC-certifierad biokol i fler gröna anläggningar både på mark och på tak. Vi deltar också i forskning där växter odlas i biokolssubstrat för att härda bättre.