Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Kvinna planterar blommor i blomlåda
    Annelie är en av våra trädgårdsmästare i Hökarängen. Foto: Natalie Choh Bahez

Hållbara utemiljöer

Stockholmshem arbetar kontinuerligt med att utveckla miljöerna runt våra hus, både i nya och gamla områden. Välskötta och tillgängliga utemiljöer är viktiga för trygghet, gemenskap och trivsel i våra bostadsområden.

I takt med att staden förtätas vidareutvecklar vi våra krav vid projektering av mark för att skapa möjliga habitat för bin, humlor, fjärilar med mera.

Vi bygger allt fler gröna tak. Taken är viktiga levnadsmiljöer för insekter och andra pollinerare. För att säkerställa bra och säkra tak, så ingår Stockholmshem i ett forskningsprojekt som heter Vinnova GTT (gröna täta taklösningar). Målsättningen med projektet är att underlätta byggandet av säkra gröna tak för framtiden. Inom projektet finns även diskussioner kring olika möjliga framtidslösningar.

Hur många träd och vilka arter har vi i våra områden? Hur mycket koldioxid binder de och hur många kubikmeter regnvatten tar trädens kronor hand om? För att få svar på frågorna har vi börjat inventera våra träd enligt I-Treemodellen. 

För att styra vår utemiljö ännu bättre och öka både trygghet och trivsel för våra hyresgäster har vi börjat bygga upp skötseln av vår utemiljö i egen regi. Totalt har vi nio egna trädgårdsmästare.

Stockholmshem är fadder åt 250 000 bin som bor i bikupor i våra bostadsområden. Några sköts av hyresgäster och några tar vår egen personal hand om. Övriga hyr vi av Bee Urban som också har visningar för våra hyresgäster flera gånger under säsongen.

Flytta träd, går det?

Istället för att såga ner ett fint bestånd av 50-åriga lönnar i Rinkeby som stod ivägen för en garagerenovering, flyttade vi dem med hjälp av en cool jättemaskin. Nu bildar de en allé i kvarteret bredvid! Kolla på filmen hur det gick till:


Klimatanpassning

Pågående klimatförändringar ger Stockholms stad och oss som fastighetsägare nya utmaningar. Stockholm kommer att bli blötare och varmare. Stockholmshem har påbörjat arbete med att bedöma var det kan behöva vidtas åtgärder för att klimatanpassa fastigheter för att de inte ska drabbas negativt vid stora regn eller höga temperaturer på sommaren.

Vid stora markprojekt görs en bedömning av de ekosystemtjänster som finns i fastigheten. Inom bedömningen görs även en analys av utemiljöns kvalitet och hur det lokala omhändertagandet av vatten ska ske i fastigheten. Med klimatförändringar kommer också vikten av att behålla grönstruktur som träd, buskar och gräsmattor för att minska temperaturen i staden. Det gröna utgör en central del av ekosystemtjänsterna då det ger oss viktig skugga, lä och dagvattenfördröjning.

I ett förändrat och varmare klimat kommer vatten av vara en allt viktigare resurs. Det är därför viktigt att försäkra oss om att vi använder dricksvatten som resurs effektivt. Traditionellt har tillgången på vatten av god kvalitet varit en självklarhet i Sverige och därför har inte frågan varit i fokus för Stockholmshem. Vi ser dock att vi framöver behöver arbeta mer med denna fråga.