Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hållbar mark- och vattenanvändning

Att ta tillvara naturens egna funktioner genom att bevara och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster är viktigt i våra utemiljöer. Det gör vi dels själva, till exempel när vi bygger nytt eller vid upprustningar av gårdar, dels tillsammans med våra hyresgäster.

Vi strävar efter en effektiv vattenanvändning och hållbar dagvattenhantering i vårt fastighetsbestånd. Bland annat är vi med i forsknings- och utvecklingsprojekt som tittar på hur vi kan hantera lokalt omhändertagande av vatten i våra bostadsområden genom gröna lösningar.

Vi ser nya utmaningar i och med pågående klimatförändringarna och har därför påbörjat arbete med att bedöma var vi behöver vidta åtgärder för att klimatanpassa våra fastigheter.

För att inspirera och engagera hyresgästerna i arbetet, och även få utemiljöer där man trivs och vill vara, ger vi alla hyresgäster som vill möjlighet att odla där de bor. Vi har avtal med odlingscoacher som kan hjälpa till att komma igång med odlingsprojekt i olika skala, utifrån intresse och platsens förutsättningar. Vi har också ett tiotal bikupor runt om i våra bostadsområden.

Trivsamma utemiljöer är även viktiga för tryggheten i ett bostadsområde. Inom ramen för vårt arbete med stadsdelsutveckling har vi utvecklat platser som tidigare varit outnyttjade, till exempel i Hässelby och Bagarmossen.

Customer service