Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Resurssmart

Vi verkar för en minskad materialåtgång i vår verksamhet och har som målsättning att tillvarata det avfall som uppkommer på ett resurseffektivt sätt.

Miljöbedömning av byggvaror är ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in och använder i våra hus och lämnar till kommande generationer.

Alla Stockholmshems inköp, egna och entreprenörers, måste kontrolleras och godkännas i Byggvarubedömningen, BVB. BVB är en icke vinstdrivande förening som bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Medlemmarna i Byggvarubedömingen utgörs av drygt 40 av de ledande aktörerna på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Stockholmshem är en av grundarna och deltar aktivt i utvecklingen av databasen av miljöprövade produkter. 

Gemensamma byggavfallskrav för Stockholms kommunala fastighetsbolag

För att sända en tydlig signal till marknaden att vi har ett starkt fokus på att förebygga och återvinna avfall från våra byggarbetsplatser, har Stockholms kommunala fastighetsbolag gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt. Rutiner för hur mängden avfall ska minimeras, nivåer för materialåtervinning och andelen deponi samt ökad källsortering direkt på byggarbetsplatsen är några av kraven. En länk till kraven finns längst ner på sidan. 

Resurseffektivt för våra hyresgäster

I de allra flesta av våra områden finns miljörum med ett antal fraktioner för förpackningar, bland annat papper, plast, metall och glas. I de flesta miljörum finns även behållare för batterier, lysrör och el- och teknikskrot. Vår långsiktiga målsättning är att det ska vara möjligt för alla våra hyresgäster att också sortera sitt matavfall. Idag kan ca 16 000 av våra totalt nästan 28 000 hushåll sortera ut sitt matavfall, genom avfallskvarnar i köket eller särskilda gröna eller bruna påsar beroende på system för hushållsavfall.

På en mängd platser i våra områden har vi i samarbete med Emmaus och Human Bridge ställt ut kärl för återvinning av textilier. Hela 88,4 ton kläder och textilier samlades in under 2019.

Sund inomhusmiljö

En bra inomhusmiljö är viktig för människors hälsa och komfort. Vi genomför löpande ventilationskontroller i vårt fastighetsbestånd, för att säkerställa en god ventilation. Vi gör även löpande ett stort antal mätningar av radon årligen och i alla lägenheter där mätresultatet överstiger riktvärdet 200 Bq genomför vi åtgärder. Hyresgästerna kan också själva beställa mätning av radon via vår kundtjänst. En särskild radonsamordnare finns inom organisationen.