Verksamhetsområden

 

I Affärsplanen för 2015 lade styrelsen fast målsättningarna för Stockholmshems verksamhet. Den utgår från tio verksamhetsområden och beaktar såväl ägarens resultatkrav och finansiella mål som bolagsinternt definierande mål och utvecklingsbehov.

Verksamhetsområdena utgår från bolagets nio verksamhetsprocesser som syftar till att ge bästa möjliga resultat för våra hyresgäster. Det tionde verksamhetsområdet rymmer en rad interna stöd- och ledningsprocesser som är förutsättningar för en väl fungerande verksamhet.

Nyproduktion

Nyproduktionen innefattar planering och byggande, i enlighet med ägarens direktiv, från projektidé till förvaltningen av de nya husen. Grunden för verksamhetsområdet är en gemensam projektportfölj med samtliga byggprojekt som befinner sig i olika skeden av processen.

Under 2106 påbörjades byggandet av 514 nya bostäder. Samtidigt arbetar Stockholmshem, tillsammans med övriga kommunalt ägda bostadsbolag i Stockholm, med att hitta nya effektivare lösningar för byggandet, genom de så kallade Stockholmshusen. Stockholmshems första Stockholmshus planeras byggstarta 2017.

Under 2016 har Stockholmshems uppdrag att bygga bostäder åt grupper med svag ställning på bostadsmarknaden även inkluderat bostäder åt nyanlända.

Visionsbild StockholmshusenVisionsbild Stockholmshusen (DinellJohansson)

Säkra och funktionella fastigheter

Säkra och funktionella fastigheter är ett samlingsnamn för fastighetsteknik, leverans av el, värme och vatten samt avfallshantering.

De senaste åren har särskilt fokus lagts på att utveckla bolagets arbete med radonmätningar, skadedjurshantering och energieffektivisering. Stockholmshem når inte målsättningarna inom energiområdet, men under närmaste åren förväntas resultat från bättre övervakning och styrning komma, liksom effektenav nyligen genomförda och planerade större ombyggnader Problem med skadedjur ökar i stora delar av världen, inte minst problemen med vägglöss. Även hyresgäster hos Stockholmshem drabbas av skadedjur. Under 2106 har nytt avtal och nya arbetssätt implementerats vilket lett till möjlighet att följa ärendet steg för steg, en bättre kontroll och ökad proaktivitet.

Utbyggnaden av matavfallsinsamlingen fortsätter och innebär att omkring 25 procent av hyresgästerna har möjlighet att lämna matavfall för insamling.

Skötsel av gårdar och allmänna utrymmen

Skötsel av gårdar är viktigt för hyresgästernas trivsel. Verksamheten sköts främst genom upphandlade entreprenörer och det behövs därmed en noggrann och effektiv uppföljning av avtalen. Under 2016 har nya avtal träffats, och de kvalitetskontroller som infördes 2015 fortsatt.

Sandsopning i Bagarmossen

Fint Hemma

Fint Hemma är samlingsnamnet för Stockholmshems utbud av tillval och det valfria lägenhetsunderhållet (VLU). Under året har vi jobbat vidare med utvecklingen av både sortiment och kundupplevelse vid beställning – på webb, i butik och via kundtjänst. För att kunna följa upp kvalitet på bland annat utfört arbete och leverans av Fint Hemma har vi gjort enkätutskick till hyresgäster vid tre tillfällen under året.

Uthyrning

Uthyrning är en omfattande process med en lång rad arbetsmoment, från att en hyresgäst säger upp sin lägenhet till dess att en ny hyresgäst flyttat in. Det här gäller både bostadshyresgäster och lokalhyresgäster.

Arbetet under 2016 har främst gällt uthyrning av lokaler. Stockholmshems strävar efter att hyra ut lokaler till långsiktiga hyresgäster med verksamheter som ger mervärden till bostadshyresgäster och ökar områdets attraktivitet. Under året har många nya avtal tecknats eller omförhandlats. Rutiner för uthyrning av småförråd har utvecklats.

Reparation och fastighetsservice

Reparationer och fastighetsservice är ett verksamhetsområde som handlar om att ta emot hyresgästernas felanmälningar och utföra reparationer i lägenheter och allmänna utrymmen. För att få nöjda hyresgäster och minska antalet felanmälningar iordningställs bostäder inför inflyttningar och allmänna utrymmen ronderas löpande. Det förebyggande arbetet med rondering och tillsyn fortsätter att utvecklas, bl a genom nya sätt att följa upp verksamheten närmast våra kunder. Våra områdestekniker tar in felanmälningar och utför bland annat reparationer hos våra hyresgäster. De håller också koll på entréer, trapphus, källare och vindar.

Våra områdestekniker tar in felanmälningar och utför bland annat reparationer hos våra hyresgäster.

Hyresgästinflytande och områdesutveckling

Stockholmshem strävar efter att föra en dialog med hyresgästerna för att skapa bostadsområden att trivas i. Dels genom att skapa värden i bostadsområdena som ligger utanför traditionell fastighetsförvaltning, dels genom att inom fastighetsförvaltningen öka boendes delaktighet, inte minst i underhållsplaneringen.

Under 2015 slöts bland annat ett nytt ramavtal med Hyresgästföreningen. Avtalet formulerar hur samrådsprocessen ska se ut i samband med upprustningar. Syftet med avtalet är att reglera och säkerställa bostadshyresgästernas inflytande vid upprustning av lägenheten, de gemensamma utrymmena, fastigheten och bostadsområdet. Under 2016 har arbetssätt för att säkerställa samrådsförfarande tagit fram och använts i relevanta pågående projekt.

Underhåll

Stockholmshems fastighetsbestånd består av fastigheter byggda från 1940-talet och fram till de fastigheter som produceras idag. En stor del är byggda på 50-talet. Där är stamrenoveringar, stående stammar, i det närmaste slutförda, och återstående underhållsbehov inventeras under 2016. För fastigheter byggda på 60-, 70- och 80-talet pågår inventeringar och de förstudier/ombyggnader har påbörjats för de fastigheter som bedömts ha störst renoveringsbehov. Utvecklingen av arbetssätt har främst fokuserat på hur kartläggning av underhållsbehov kan systematiseras samt att förbättra och fördjupa underlag för beslut i olika skeden.

Störningar och andra avvikelser

Störningar och andra avvikelser innefattar störningsärenden och andra avvikelser i förhållande till hyresavtalen. Under 2016 har arbetet inneburit att ytterligare förbättra ärendehantering och återkoppling av anmälda störningar. Särskilt fokus har legat på störningar från lokaler.

Stöd- och ledningsprocesser

De övriga verksamhetsområdena förutsätter väl fungerande stöd- och ledningsprocesser inom IT, ekonomi, HR, upphandling, ärendehantering med mera. Stöd- och ledningsprocesserna handlar till stor del om att skapa förutsättningar för en organisation som präglas av samarbete, struktur, effektivitet och lärande.

Under 2106 har mycket arbete lagts på förberedelse inför nytt fastighetssystem, med planerat införande 2017. Även förstudie inför nytt Intranät och ny webb-plats har genomförts. En översyn av Stockholmshem Standard, dvs projekteringsanvisningar för ny- och ombyggnad, pågår. Detta för att på bästa sätt ta vara på erfarenheter från förvaltningen av genomförda nyproduktions- och ombyggadsprojekt.

De övriga verksamhetsområdena förutsätter väl fungerande stöd- och ledningsprocesser inom IT, ekonomi, HR, upphandling, ärendehantering med mera. Stöd- och ledningsprocesserna handlar till stor del om att skapa förutsättningar för en organisation som präglas av samarbete, struktur, effektivitet och lärande.

Under 2106 har mycket arbete lagts på förberedelse inför nytt fastighetssystem, med planerat införande 2017. Även förstudie inför nytt intranät och ny webbplats har genomförts. En översyn av Stockholmshem Standard, d v s projekteringsanvisningar för ny- och ombyggnad, pågår. Detta för att på bästa sätt ta vara på erfarenheter från förvaltningen av genomförda nyproduktions- och ombyggnadsprojekt.