Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Miljöpolicy

Miljöarbetet på Stockholmshem planeras, styrs, genomförs och följs upp genom det miljöledningssystem som utvecklats i företaget.

Miljöpolicy

Stockholmshem är ett kommunalt bolag och ett av Sveriges största bostadsföretag. Vi förvaltar lägenheter runt om i hela Stockholm och bygger nya bostäder åt kommande generationer.

Stockholmshem ska erbjuda våra hyresgäster ett hållbart boende.

Vår verksamhet lämnar ett miljöavtryck, främst genom energianvändning med relaterade klimatutsläpp samt uppkomst av avfall, men även genom användning av mark, material och kemiska produkter. Därför arbetar vi på Stockholmshem ständigt med att förebygga och minska vår miljöpåverkan och tar därigenom vårt ansvar i att bidra till en hållbar miljö.

Miljöarbetet styrs med fokus på helhetssyn och hållbara lösningar, samtidigt som goda boendemiljöer skapas för våra hyresgäster. Vi utvecklar kontinuerligt vårt miljöledningssystem, vilket omfattar samtliga delar av bolaget, för att stötta verksamheten att uppnå våra miljömål. Vårt miljöarbete kännetecknas av affärsmässighet, öppenhet och engagemang.

Detta innebär för vår verksamhet att:

  • Vi förvaltar och bygger med långsiktighet, god resurshushållning och använder material med lägst möjliga miljöpåverkan
  • Vi främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster i våra utemiljöer
  • Vi arbetar proaktivt för en god boende- och inomhusmiljö
  • Hyresgästers miljöengagemang stimuleras och möjliggörs genom information, samarbete och stöd
  • Vi ställer miljökrav på, och samarbetar med, våra leverantörer, entreprenörer och konsulter
  • Medarbetarnas kompetens och engagemang inom miljöområdet utvecklas kontinuerligt och driver miljöarbetet framåt
  • Vi följer lagstiftning samt övriga bindande krav för vår verksamhet
  • Stockholmshem följer Stockholm stads miljöprogram.

Policyn uppdaterades senast 2023-05-10.

Samverkan för utveckling

I vår nyproduktion bygger vi generellt med ambitionen att uppnå SILVER i miljöklassningen Miljöbyggnad. 

Genom engagemang och samarbeten i organisationer som SABO, Fastighetsägarna, Sweden Green Building Council, Byggvarubedömningen samt Sustainable innovation stödjer vi utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle.