Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Arrendeavtal parkeringsplats, allmänna avtalsvillkor

Hyresgästen får inte använda parkeringsplatsen för uppställning av mer än en (1) personbil/motorcykel. Buss, husbil, lastbil, husvagn eller annat släpfordon får ej uppställas inom markerad plats. Sker uppställning i strid med lämnade föreskrifter äger hyresvärden rätt att ta ut kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Personbil som inte är i trafikdugligt skick får inte förvaras på parkeringsplatsen. Härav följer också att det ej är tillåtet att reparera, handskas med olja/bensin eller dylikt, måla, spola eller tvätta bilen på platsen. Hyresgästen får ej heller använda platsen som upplagsplats.

Hyresgästen får ej överlåta, inteckna eller hyra ut garageplatsen i andra hand utan hyresvärdens medgivande.

Garageplatsen upplåtes i befintligt skick och är avsedd för personbil.

Avseende hyra av garageplats för annan typ av fordon, skall särskilt avtal upprättas mellan hyresvärd och hyresgäst. Fordon som är i sådant skick att den betecknas som skrotbil, får inte förvaras uppställd på garageplatsen.

Hyresvärden äger tillträde till garageplatsen för tillsyn och utförande av erforderliga reparations- och underhållsarbeten. Hyresvärden svarar för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning av infartsvägen till garageplatsen, medan hyresgästen svarar för dessa uppgifter vad avser själva garageplatsen.

Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid varunder hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av garaget eller fastigheten i övrigt. Sådana arbeten skall dock utföras utan onödig tidsspillan.

Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning uppkommen skada på eller stöld av hyresgästens fordon inklusive tillbehör och reservdelar eller i fordonet förvarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal.

För den gemensamma trevnadens skull utfäster sig hyresgästen:

  • att inte utföra reparations- eller målningsarbeten och inte heller spolning eller tvättning av fordonet, när detta är uppställt på garageplatsen.
  • att tillse att olja eller drivmedel inte utspilles på garageplatsen.

För garageplatser gäller att detta ej får användas som upplagsplats för hyresgästen tillhörigt lösöre. Vidare förbehåller sig hyresvärden rätten att inneha reservnyckel till garaget.

För motorvärmare

Hyresvärden tillhandahåller lås med nyckel till eluttaget. Hyresgästen äger rätt att ansluta en motor- eller kupévärmare med maximal förbrukning om 700 watt.

Hyresgästen svarar för att:

  • erforderlig anslutningskabel är S-märkt,
  • eluttaget såväl vid användandet som eljest hålles låst,
  • anslutningskabel ej får vara ansluten till eluttaget, när kabeln ej är kopplad till motor- eller kupévärmare,
  • anslutningskabel och elapparat vid användandet är i fullgott skick,
  • omedelbart anmäla uppkommet fel på eluttaget till hyresvärden.

Om upplåtelsen ingår i parkeringsverksamhet enligt lagen om mervärdesskatt (moms) skall hyresgästen utöver hyra erlägga vid varje tillfälle gällande moms. Denna som erläggs samtidigt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande momsregler, på i förekommande fall utgående tillägg.

Behandling av personuppgifter, se separat bilaga.

Tillägg till hyresavtal - särskilda bestämmelser

Tillträde/Nycklar: Hyresgästen kan kvittera ut nycklar på tillträdesdagen från kl 13. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det i stället ske nästa vardag.