Närförort

Boende och bostäder i närförort

 

Efterfrågan på hyresrätter

Under 2016 var snittkötiden för en hyreslägenhet i marknadsområdet närförort, som förmedlades av Bostadsförmedlingen, 13 år, vilket innebär en ökning på 1,5 år från 2015. Efterfrågan på lägenheter i närförort varierar dock, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel men även hyresnivå och lägenhetsstorlek. De senaste åren har kötiderna i närförort närmat sig dem för innerstaden, för att nu ligga i nivå med innerstadens medelkötid och ibland även vara längre i enskilda stadsdelar. Kötiderna för nyproducerade lägenheter är generellt något kortare. Under 2016 förmedlades 35 lägenheter i nyproduktion i närförort med en snittkötid på 10,5 år.

Nyproduktion

I slutet av året pågick byggnation av drygt 2 300 bostäder i närförort. Av dessa var drygt 800 hyresrätter, varav 357 finns i det pågående projektet Syllen, som byggs av Stockholmshem i Årstadal i Liljeholmen. Totalt färdigställdes drygt 600 nya bostäder i närförort under 2016, varav drygt 200 hyresrätter. Närmare 1 100 nya bostäder byggstartades under 2016, varav närmare 500 hyresrätter.

Byggstarter i närförort

  Andel
Hyresrätter 44%
Bostadsrätter 55%
Småhus 1%

Stockholmshems bestånd

I närförort återfinns 20 procent av fastighetsbeståndet och 18 procent av lokalytan. Vid årets slut bestod beståndet i närförort av 5 256 lägenheter med en bostadsarea på 322 000 kvadratmeter. Mer än halva beståndet, drygt 3 000 bostäder, finns i Hägersten-Liljeholmen.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i närförorten

  Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i närförort
1 RoK el mindre 12%
2 RoK 50%
3 RoK 24%
4 RoK 12%
5 RoK el större 2%

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems samtliga hyresgäster bor 19 procent i bostäder i närförort. I snitt 1,8 personer per lägenhet. Högst är boendetätheten i områden där nyproduktionen dominerar. I närförort finns den högsta andelen hyresgäster som bott i mindre än fyra år i sin lägenhet. Det beror till stor del på att en stor andel av de senaste årens nyproduktion finns i närförort. Under 2016 låg omflyttningen på 8,7 procent, den största delen, närmare en tredjedel, bestod av hyresgästers egna byten. Två tredjedelar av kontraktsinnehavarna finns i åldersspannet 31-60 år.

Boendetid för Stockholmshems hyresgäster i närförort 2016

  Boendetid närförort, andel hyresgäster %
0-4 år 38%
5-9 år 28%
>10 år 34%