Innerstad

Boende och bostäder i innerstaden


Efterfrågan på hyresrätter 

Efterfrågan på lägenheter i marknadsområde innerstaden är mycket hög men den varierar, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel, hyresnivå och lägenhetsstorlek. Under 2016 var snittkötiden för en lägenhet i innerstaden drygt 13 (12) år för de hyresrätter som förmedlades via Bostadsförmedlingen. Av dessa lägenheter var drygt 40 procent nyproduktion i Norra Djurgårdsstaden, med flera år kortare snittkötid på 9 år.

Nyproduktion

I slutet av 2016 pågick byggnation av närmare 3 500 lägenheter i innerstaden, närmare en tredjedel av den totala nybyggnaden i Stockholms stad. Under 2015 var Norra Djurgårdsstaden den stadsdel där flest lägenheter höll på att färdigställas men under 2016 är Hagastaden det område där flest bostäder är under byggnation följt av Tekniska Högskolan och Södra Hammarbyhamnen. Totalt byggstartades 2 099 nya bostäder, varav närmare hälften hyresrätter. Det innebär att drygt en tredjedel av den pågående byggnationen i innerstaden är hyresrätter. Under 2016 färdigställdes 1 030 bostäder i innerstaden.

Byggstarter i innerstaden 2016

  Andel
Hyresrätter 47%
Bostadsrätter 53%
Småhus 0%

Stockholmshems bestånd

I innerstaden finns 20 procent av lägenhetsbeståndet och 28 procent av den uthyrbara lokalytan. Vid årets slut fanns totalt 5 299 lägenheter i innerstaden med en bostadsarea på totalt 296 000 kvadratmeter. Tyngdpunkten i beståndet finns på Södermalm med drygt 3 000 lägenheter, varav närmare var fjärde lägenhet utgörs av kategoribostäder som till största delen hyrs ut till SHIS Bostäder, Stockholms stads bosociala resurs. Två tredjedelar av beståndet består av lägenheter på 1 eller 2 rum och kök eller mindre.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i innerstaden

  Stockholmshems lägenheter storlek innerstaden
1 RoK el mindre 39%
2 RoK 30%
3 RoK 20%
4 RoK 9%
5 RoK el större 2%

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems hyresgäster bor 16 procent i innerstaden. I snitt bor det 1,5 person per lägenhet. Högst är boendetätheten i Södra Hammarbyhamnen, där fastigheterna är byggda 2007 eller senare och har högre andel tvåor, treor och fyror än äldre bestånd. Boendetiderna är överlag något längre i innerstaden än i Stockholmshems övriga bestånd.

Två av fem hyresgäster har bott i 10 år eller mer i sin nuvarande lägenhet vilket innebär att omflyttningen är låg, knappt 5 procent av lägenheterna i beståndet årligen. Vart tredje av dessa omskrivna kontrakt bestod av hyresgästernas egna byten. Andelen unga upp till 25 år är överlag låg i Stockholmshems bestånd. I innerstaden är mer än var fjärde hyresgäst 65 år eller äldre.

 Boendetid för Stockholmshems hyresgäster i innerstaden, 2016

  Boendetid innerstaden
0-4 år 35%
5-9 år 23%
>10 år 42%