Innerstad

Boende och bostäder i innerstaden

 

Efterfrågan på hyresrätter

Efterfrågan på lägenheter i marknadsområde innerstaden är mycket hög men den varierar, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel, hyresnivå och lägenhetsstorlek. Under 2015 var snittkötiden för en lägenhet i innerstaden drygt 12 (13) år för de hyresrätter som förmedlades via Bostadsförmedlingen. Av dessa lägenheter var ungefär en fjärdedel nyproduktion i Norra Djurgårdsstaden, med en betydligt kortare kötid på i snitt 6 år.

 

Nyproduktion

I slutet av 2015 pågick byggnation av drygt 2 400 bostäder i innerstaden, omkring 30 procent av den totala nybyggnaden i Stockholms stad. Norra Djurgårdsstaden är den stadsdel där flest bostäder byggs, med pågående projekt med totalt drygt 1 100 bostäder. En tredjedel av den pågående byggnationen i innerstaden är hyresrätter. Under 2015 färdigställdes 1 440 bostäder i innerstaden. Totalt byggstartades 1 289 nya bostäder, varav en tredjedel hyresrätter.

Byggstarter i innerstaden 2015

PAJDIAGRAM HÄR

Stockholmshems bestånd

I innerstaden finns 19 procent av lägenhetsbeståndet och 28 procent av den uthyrbara lokalytan. Vid årets slut fanns totalt 4 861 lägenheter i innerstaden med en bostadsarea på totalt 276 000 kvadratmeter. Tyngdpunkten i beståndet finns på Södermalm med drygt 3 000 lägenheter, varav närmare var fjärde lägenhet utgörs av kategoribostäder som till största delen hyrs ut till SHIS Bostäder, Stockholms stads bosociala resurs. Två tredjedelar av beståndet består av lägenheter på 1 eller 2 rum och kök eller mindre.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i innerstaden

PAJDIAGRAM HÄR

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems hyresgäster bor 15 procent i innerstaden. I snitt bor det 1,6 person per lägenhet. Högst är boendetätheten i Södra Hammarbyhamnen, där fastigheterna är byggda 2007 eller senare och har fler andel tvåor, treor och fyror än äldre bestånd. Boendetiderna är överlag något längre i innerstaden än i Stockholmshems övriga bestånd. Närmare två av fem hyresgäster har bott i 10 år eller mer i sin nuvarande lägenhet vilket innebär att omflyttningen är låg, samtidigt var andelen ny- och omskrivna kontrakt högre än på flera år - främst beroende på nya kontrakt i nybyggt. Två av fem omskrivna kontrakt bestod av hyresgästernas egna byten. Andelen unga upp till 25 år är överlag låg i Stockholmshems bestånd, men ökade något främst på grund av nytecknade kontrakt i nyproduktion. Mer än var fjärde hyresgäst i innerstaden är 65 år eller äldre..

Boendetid för Stockholmshems hyresgäster i innerstaden, 2015

PAJDIAGRAM HÄR