Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Ombildning till bostadsrätt

Enligt ägardirektiven för 2019 gav de allmännyttiga bostadsbolagen boende i ytterstaden möjlighet att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Sista dag för att inkomma med intresseanmälningar var den 31 december 2019.

Fastigheter med möjlighet att ombilda

I några av de stadsdelar där Stockholms stad har gett möjlighet att ombilda finns det fler intresseanmälningar än vad som är möjligt att ombilda enligt stadens beslut. Den 3 mars 2020 gav Stockholms stad besked om vilka fastigheter som i första hand fick möjlighet att ombilda till bostadsrätt. Vartefter processen för olika föreningar avslutas, antingen genom köp eller att de tackar nej, får nästa förening på tur erbjudande under förutsättning att kvoten inte är nådd. 

Status för respektive förening som inkommit med intresseanmälan finns via rubrikerna i menyn till vänster.

Ombildning på de boendes initiativ

Det är viktigt att all eventuell ombildning ska ske på de boendes initiativ. Att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt är en möjlighet, inte ett krav. Det är hyresgästerna i fastigheten som bestämmer om man vill ombilda eller inte. 

31 december 2019 var sista datum för att inkomma till hyresvärden med en komplett och godkänd intresseanmälan om ombildning. 

Ett antal villkor har utarbetats för att säkerställa en trygg process som exempelvis att:

  • Stockholms stad ska ha med oberoende observatörer att delta vid samtliga köpestämmor.
  • Kravet på andelen boende som tecknar intresse för att bostadsbolaget ska genomföra en värdering och lämna ett erbjudande är 50 procent.
  • Köpevillkor införs om att minst 50 procent av de boende också måste förbinda sig att förvärva sin lägenhet.
  • För att kunna tacka ja till ett erbjudande om att köpa fastigheten måste minst två tredjedelar av hyresgästerna rösta ja vid en så kallad köpestämma.
  • Stadshus AB har ett övergripande ansvar för att säkerställa att all kommunikation rörande ombildning sker objektivt, sakligt och enhetligt.
  • Stockholms stad och bostadsbolagen har ingen relation till ombildningskonsulter som eventuellt kontaktar boende.

Mer information

På Stockholms stads webbplats finns mer detaljerad information om möjligheten till ombildning till bostadsrätt, samt hur ombildningsprocessen går till.