Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Gröna Solberga

I Solberga genomför vi under 2018-2019 ett projekt tillsammans med det oberoende miljöinstitutet IVL kring gröna testbäddar. I fokus för testbäddarna är områden där vi på Stockholmshem ser utmaningar, inte minst på grund av ökad risk för skyfall till följd av klimatförändringar.

Gröna testbäddar i Solberga är ett projekt inom ramen för EU-projektet Grön BoStad Stockholm, ett samverkansprojekt för hållbar stadsdelsutveckling.

Hydroponik – en teknik som innebär att växter och grönsaker odlas i vatten utan jord, är en av idéerna som testas i Gröna Solberga

Hydroponik – en teknik som innebär att växter och grönsaker odlas i vatten utan jord, är en av idéerna som testas i Gröna Solberga.

Solberga blir därmed en testbädd där lösningar kan testas och utvärderas innan de förs ut till andra områden.

De områden och mål som identifierats är dagvatten – förbättrad hantering av dagvatten och skyfall, och avfall – ökad insamling av matavfall från hushåll samt omhändertagande av parkavfall.

Dagvatten

Stockholmshem har i dagsläget fastigheter i områden med utmaningar vad gäller hantering av dagvatten och lokala översvämningar av byggnader. Stockholm stads skyfallsmodell visar på att dessa problem troligtvis kommer att öka, samtidigt som det befintliga VA-nätet har begränsningar i sin kapacitet. Inom fokusområdet dagvatten ska därför prototyper på småskaliga lösningar för fastighetsnära insamling av regnvatten från stuprör och tak prövas och utvecklas.

Med anledning av vårt arbete med utemiljöer, stadsnära odling och inte minst stadens fokus på hållbar dagvattenhantering (där olika gröna lösningar förespråkas) är det även av intresse att vidareutveckla lösningar som omfattar lokal fördröjning och hantering/rening av dagvatten med hjälp av gröna lösningar.

Avfall

Våra fastigheter och hyresgäster är källa till en stor mängd avfall. Två av de betydande avfallsströmmarna är hushållsavfall (inklusive matavfall) och parkavfall.

För att kunna öka andelen insamlat matavfall behöver centrala storskaliga lösningar kompletteras med utveckling av småskalig matavfallsinsamling anpassade till fastigheternas, bostädernas och de boendes förutsättningar. Exempel på detta skulle kunna vara att testa och utveckla olika former för kompostering tillsammans med hyresgäster.

Vi behöver utveckla hanteringen av parkavfall i våra områden. Det vanligaste är att parkavfallet, som innehåller en blandning både biologiskt och övrigt avfall, fraktas till sopstationer. Det finns behov av att utveckla mer decentraliserade lösningar för hantering av den biologiska delen av parkavfallet (exempelvis ris, löv) genom fastighetsnära lösningar, eller lösningar inom bostadsområdet.

Gröna testbäddar i Solberga är ett projekt inom ramen för EU-projektet Grön BoStad Stockholm, ett samverkansprojekt för hållbar stadsdelsutveckling.

 Följ projektet @gronasolberga på Instagram.

Frågor om projektet?

Kontakta Åsa Stenmark, kommunikationschef: asa.stenmark@stockholmshem.se