Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Visselblås

Stockholmshem är ett kommunalägt bolag och vi tycker att det är viktigt hur vi beter oss, uppfattas och att vi hanterar olika frågor och uppdrag på ett korrekt sätt.

Förutom det vill vi att goda arbetsförhållanden ska råda, att alla ska behandlas väl och lika, och att samtliga medarbetare känner till och följer gällande lagar och riktlinjer.

Stockholmshem har policys och riktlinjer som gäller kränkande särbehandling, mutor och representation samt mångfald- och jämställdhet.

I första hand är det dina vanliga kontaktvägar du ska vända dig om du vill påpeka något men om du av någon anledning behöver slå larm i ett mer allvarligt förhållande som inte kan hanteras via normala kanaler, kan du istället göra en visselblåsning.

Begreppet visselblåsare kommer från engelskans whistleblower och från att engelska poliser en gång i tiden använde visselpipor för att påkalla kollegors och allmänhetens uppmärksamhet om pågående brott.

Frågor & Svar

Vilka frågor kan det handla om?

Sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt. Det kan röra allt från oegentligheter i upphandlingsfrågor, mutor och jäv till opassande beteende, trakasserier och arbetsmiljö.

Hur kan man vissla?

Skriftligen via e-post eller vanlig post - visselblasning@stockholmshem.se

Hur hanteras min anmälan?

  • Anmälan kommer till en särskild brevlåda som endast utredarna har tillgång till
  • Vi läser din anmälan och återkopplar (om du lämnat kontaktyta/uppgift) att vi mottagit ärendet inom 7 dagar
  • Vi utreder frågan och meddelar (om du lämnat kontaktyta/uppgift) åtgärd, som senast 3 månader efter inkommen anmälan
  • Avslutat ärende arkiveras i 2 år. Ärendet är sekretessbelagt under hela sin livstid och endast utredarna har tillgång till materialet.