Våra fastigheter

Träd med hus i bakgrunden

Vårt fastighetsbestånd omfattar 398 fastigheter med drygt 27 000 bostäder och ca 3 700 lokaler. Den totala bostadsytan uppgår till drygt 1,6 miljoner kvadratmeter och lokal- och garageytan till drygt 202 000 kvadratmeter.

Sammantaget gör detta Stockholmshem till ett av landets största bostadsföretag. Våra fastigheter är alla belägna i Stockholms stad.

Fastighetsbeståndet är till övervägande del egenproducerat med en väl avvägd ålderssammansättning, väl samlade homogena delområden och i huvudsak tre- eller fyravåningshus som ger goda förutsättningar för rationell förvaltning.

Genomsnittslägenheten byggdes på 1950-talet, har 2 rum och kök och är på runt 60 kvadratmeter.

Förvaltningsmässigt är fastighetsbeståndet fördelat på tre distrikt: Innerstad/Västerort, Sydväst och Sydöst.