Miljömål

Stockholmshems verksamhet ska bedrivas på ett miljövänligt sätt och på ett sätt som är förenligt med en långsiktigt hållbar utveckling. Stockholmshem följer Stockholms stads miljöprogram, med miljömål inom sex olika områden:

1. Hållbar energianvändning
2. Giftfritt Stockholm
3. Sund inomhusmiljö
4. Resurseffektiva kretslopp
5. Miljöanpassade transporter
6. Hållbar mark- och vattenanvändning

Klicka på rubrikerna nedan för att se vad vi gjort och gör inom respektive miljöområde.

Energi

Hållbar energianvändning

Uppvärmningen av våra hus utgör den största delen av Stockholmshems koldioxidutsläpp. Därför arbetar vi intensivt för att sänka energi-användningen. Målet är att spara 10 procent energi under perioden 2016-2019.

Målet ska nås främst genom att vi tar tillvara spillvärme från våra hus och där det går förbättrar vi klimatskalet genom att t ex isolera vindar och byta fönster.

Andra åtgärder för att minska mängden energi vi köper är att installera solceller där förutsättningarna finns och att optimera de tekniska installationerna i våra hus.

Material

Giftfritt Stockholm

En viktig del av vårt miljöarbete är att inte använda produkter som kan vara skadliga för hälsan, både när vi bygger nya hus och när vi renoverar gamla hus.

Det säkerställer vi genom att använda Byggvarubedömningen, ett verktyg för att bedöma ämnen som kan vara skadliga. Produkter bedöms enligt ett antal kriterier och delas upp i kategorierna: rekommenderas, accepteras och undviks.

Stockholmshem är en av grundarna till Byggvarubedömningen och vi samarbetar också med Stockholm stads kemikaliecentrum.

Inomhus

Sund inomhusmiljö

Vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus. En bra inomhusmiljö är viktig för människors hälsa och komfort.

Varje år genomför vi ventilations-kontroller i en sjättedel av vårt bestånd, alltså drygt 4000 lägenheter, för att säkerställa en en god ventilation.

Ett stort antal mätningar av radon görs årligen och alla lägenheter där mätresultatet överstiger riktvärdet 200 Bq genomförs åtgärder. Hyresgästerna kan också själva beställa mätning av radon via vår kundtjänst.

Kretslopp

Resurseffektiva kretslopp

Stockholmshem strävar efter att göra det lättare för våra hyresgäster att sortera sitt avfall.

I alla våra områden finns miljörum med ett antal antal fraktioner, bland annat papper, pappersförpackningar, plastförpackningar, metall-förpackningar och glas. I de flesta miljörum finns även behållare för batterier, lysrör och el- och teknikskrot.

Vi arbetar för att göra det möjligt för alla hyresgäster att sortera sitt matavfall. Idag samlas matavfall in från drygt 6000 lägenheter, genom avfallskvarnar i köket eller särskilda gröna eller bruna påsar.

Nästan hälften av Stockholmshems lägenheter är anslutna till sopsugar, som samlar ihop avfallet för ett större område. Det ger färre transporter för insamling av avfallet och bidrar till en säkrare trafikmiljö och minskade koldioxidutsläpp.

Transport

Miljöanpassade transporter

Utsläppen från transporter i vår verksamhet står för en mycket liten del av de totala utsläppen. Det beror delvis på att merparten av dem sker med miljöbilar som drivs av el eller biogas. Alla Stockholmshems bilar är miljöklassade.

En annan viktig del i att minska miljöpåverkan från bilarna är att köra bränslesnålt. Därför är alla bilarna utrustade med ett system för miljö- och hastighetsanpassad körning. Vi planerar också hur vi kör för att minimera sträckorna. Bränsle-förbrukningen har gått ner med drygt 30 procent de senaste fem åren.

Från 2016 har vi fem elcyklar som personalen kan använda för att transportera sig i tjänsten.

Vi arbetar också med att underlätta för våra hyresgäster att transportera sig klimatsmart. För alla som hyr bilplats hos oss erbjuder vi laddmöjlighet för elbil. I några områden testar vi pilotprojekt med cykelpooler för våra boende.

Mark & vatten

Hållbar mark- och vattenanvändning

Vi arbeter aktivt med att hushålla med jordens resurser. Där ingår att minska vattenanvändningen i våra lägenheter genom vattenbesparande åtgärder.

Att ta tillvara naturens egna funktioner genom att arbeta med biologisk mångfald och ekosystemtjänster är viktigt i våra utemiljöer.

Vi vill inspirera våra hyresgäster att delta i det arbetet, bland annat genom att ge de som vill möjlighet att odla där de bor. Vi har också ett tiotal bikupor runt om i våra bostadsområden.