Vårt miljöarbete

Ett arbete för långsiktig hållbarhet förutsätter ständiga förbättringar.

Miljöarbetet på Stockholmshem planeras, styrs, genomförs och följs upp genom det miljöledningssystem som utvecklats i företaget och som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001.

Det beskriver hur vi arbetar med miljöfrågorna på ett systematiskt och konsekvent sätt.

Miljöpolicy

Stockholmshem är ett av Sveriges största bostadsföretag. Vi har lägenheter runt om i hela Stockholm och vi fortsätter bygga nya bostäder åt kommande generationer. Under denna process är vi medvetna om att vi lämnar ett miljöavtryck, främst inom energianvändning, mark- och vattenanvändning och resurseffektiva kretslopp. Därför ska vi på Stockholmshem ständigt arbeta med att minska vår miljöpåverkan och tar därigenom vårt ansvar i att bidra till en hållbar miljö.

Att bo hos Stockholmshem ska vara ett bra miljöval. Miljöarbetet styrs med fokus på helhetssyn och hållbara lösningar, samtidigt som goda boendemiljöer skapas för våra hyresgästers trivsel.

Detta innebär för vår verksamhet

  • Vi förvaltar och bygger med långsiktighet, god resurshushållning och använder material med lägst möjliga miljöpåverkan
  • Vi arbetar för en god boende- och inomhusmiljö
  • Ekosystemtjänster ska främjas vid stadsutveckling
  • Hyresgästers miljöengagemang stimuleras och möjliggörs genom information, samarbete och stöd
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer, entreprenörer och konsulter
  • Miljöarbetet kännetecknas av affärsmässighet, öppenhet och engagemang
  • Medarbetarnas kompetens och engagemang inom miljöområdet utvecklas kontinuerligt och ständiga förbättringar driver miljöarbetet framåt
  • Vi har en framåtriktad blick för det som styr vår verksamhet och följer kontinuerligt lagstiftning, förordningar och föreskrifter
  • Stockholmshem följer Stockholms Stads miljöprogram

Policyn uppdaterades senast 2017-04-20