Marknadsvärde

Känslighetsanalys

Fastigheternas totala marknadsvärde påverkas av de antaganden som görs. Genom att variera ett antal indata erhålls ett mått på känsligheten. En sänkning av direktavkastningen med 0,25 procentenheter ger en höjning av marknadsvärdet med 2,9 miljarder kronor och en lika stor ökning av direktavkastningen minskar marknadsvärdet med 2,5 miljarder kronor.

Känslighetsanalys av värdepåverkan på marknadsvärde
Marknadsvärde Värdepåverkan, % Värdepåverkan, Mnkr
Direktavkastning +0,25% -7,0% -2 500
Direktavkastning -0,25% +8,1% 2 900
Bostadshyra +25 kr/kvm +3,4% 1 200
Vakans +/- 0,25% +/-0,4% +/-150

 

Totalavkastning

Totalavkastningen 2014 för bolagets bestånd, beräknad av IPD, uppgick till 6,3 (6,3) procent. Direktavkastningen uppgick till 2,8 (2,4) procent och resterande del utgjorde huvudsakligen värdeförändring. Bolagets direktavkastning ökade under året som följd av att extra satsningar inom ramen för Stimulans för Stockholm avslutades 2013. Förändrade reovisningsregler (K3) har med fört att direktavkastningen ökar något medan värdeförändringen minskar i motsvarande mån.

Bokfört värde

Det sammanlagda bokförda värdet på Stockholmshems fastigheter uppgick vid årsskiftet till 15 200 (14 227) miljoner kronor, vilket motsvarade 8 503 (7 517) kronor per kvadratmeter. Behovet av nedskrivning bedömdes utifrån den genomförda marknadsvärderingen. Inga fastigheter bedömdes ha marknadsvärde eller återvinningsvärde som i förhållande till det bokförda värdet föranledde behov av nedskrivning. Fastighetsbeståndets totala bokförda värde inklusive pågående projekt uppgick till 17 050 miljoner kronor, vilket motsvarade knappt 48 procent av bedömt marknadsvärde.

Fastigheternas bokförda värden fördelat på marknadsområde
Mnkr Kr/kvm % av marknadsvärde
Västerort/ Innerstaden 6 971 11 124 42%
Sydväst 4 400 7 593 43%
Sydost 3 829 6 585 43%
Summa 15 200 8 503 43%

Övervärde

Övervärde beräknas som skillnaden mellan bedömt marknadsvärde och bokfört värde. Under 2014 ökade övervärdet för det samlade beståndet till följd av höjt marknadsvärde och investeringar till 20,6 (19,0) miljarder kronor.

Övervärde fastigheter fördelat på marknadsområde, Mnkr
Marknadsvärde Bokfört värde Övervärde Förändring övervärde, 2013-2014, mkr
Västerort/ Innerstaden 16 634 6 971 9 663 941
Sydväst 10 260 4 400 5 860 525
Sydost 8 858 3 829 5 029 97
Summa 35 752 15 200 20 552 1 563

 

Marknadsvärde fördelat på delområde
Stadsdel/ delområde Marknadsvärde, Mnkr Andel, % Kr/kvm
Västra inre ytterstaden 2 063 5,8% 25 402
Västra yttre ytterstaden 2 335 6,5% 13 289
Västerort 4 398 12,3% 17 118
Östermalm/ Vasastaden 1 769 5,0% 24 608
Södermalm/ Kungsholmen 8 429 23,6% 30 805
Innerstaden 10 198 28,6% 29 550
Södra inre ytterstaden 7 667 21,4% 22 632
Södra yttre ytterstaden 13 329 37,3% 14 466
Söderort 20 996 58,7% 16 662
Bebyggda fastigheter 35 592 99,6% 191 13
Exploateringsfastighet 160 0,4% 4 611
Totalt 35 752 100% -

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för det samlade beståndet uppgick till 24 405 (23 879) miljoner kronor vid årsskiftet, vilket motsvarade 13 652 (13 524) kronor per kvadratmeter. Det totala taxeringsvärdet steg med drygt 2 procent under året. Ökningen är i huvudsak hänförlig till att nya taxeringsvärden fastställts för fastigheter där större ombyggnader genomförts samt till färdigställd nyproduktion. Vid årsskiftet motsvarade det totala taxeringsvärdet 68 (72) procent av det bedömda marknadsvärdet för fastigheterna.

Taxeringsvärde fastigheter fördelat på marknadsområde
Mnkr Kr/kvm
Västerort/ Innerstaden 11 234 17 926
Sydväst 6 806 11 745
Sydost 6 365 10 946
Summa 24 405 13 652