Verksamhetsområden

I Affärsplanen för 2014 lade styrel­sen fast målsättningarna för Stockholmshems verksamhet. Den utgår från tio verksamhetsområden och beaktar såväl ägarens resultat­krav och finansiella mål som bolagsinternt definierande mål och utvecklingsbehov.

Verksamhetsområdena utgår från bolagets nio verksamhetsprocesser som syftar till att ge bästa möjliga resultat för våra hyresgäster. Det tionde verksamhetsområdet rymmer en rad interna stöd- och ledningsprocesser som är förutsättningar för en väl fungerande verksamhet.

Nyproduktion

Nyproduktionen innefattar planering och byggande, i enlighet med ägarens direktiv, från projektidé till förvaltningen av de nya husen. Grunden för verksamhetsområdet är en gemensam projektportfölj med samtliga byggprojekt som befinner sig i olika skeden av processen. Stockholmshem etablerade under 2014 en ny organisation för att säkra en fortsatt hög nyproduktion och målet för treårsperioden är att gradvis utöka projektportföljen.

Inför inflyttningen till nyproducerade kvarteret Tygeln bjöds hyresgästerna in till en visningslägenhet.

Säkra och funktionella fastigheter

Säkra och funktionella fastigheter är ett samlingsnamn för fastighetsteknik, leverans av el, värme och vatten samt avfallshantering. Inom området ingår en rad delprocesser varav myndighetsansvar, energi och avfall har prioriterats under 2014. Stockholmshem når inte de målsättningar som satts inom energiområdet. Däremot har utförliga kartläggningar gjorts inom området och under 2015 kommer aktiviteter att börja genomföras med syfte att minska bolagets energiförbrukning. Under året har bolaget också strukturerat upp arbetet med brand och radon genom att utse samordnare som tydliggjort rutiner för respektive område.

Skötsel av gårdar och allmänna utrymmen

Skötsel av gårdar och allmänna utrymmen är ett verksamhetsområde som är mycket viktigt för hyresgästernas trivsel. Verksamheten sköts främst genom upphandlade entreprenörer och det behövs därmed en noggrann och effektiv uppföljning av avtalen. Under 2014 har fokus legat på ökad närvaro och förbättrad uppföljning av entreprenörer genom bland annat kvalitetskontroller.

Eds Städ städar i Rågsved

Fint Hemma

Fint Hemma är samlingsnamnet för Stockholmshems utbud av tillval och det valfria lägenhetsunderhållet (VLU). Under våren 2014 färdigställdes Stockholmshems egna Fint Hemma-butiker med sortiment för tillval och VLU.

Uthyrning

Uthyrning är en omfattande process med en lång rad arbetsmoment från att en hyresgäst säger upp sin lägenhet till dess att en ny hyresgäst flyttat in. Under 2014 har nya arbetssätt prövats och utvärderats i syfte att få alla hyresgäster att känna sig välkomnade. För att säkerställa att lägenheten är i gott skick när en ny hyresgäst flyttar in har till exempel städbesiktningar införts i hela beståndet.

Reparation och fastighetsservice

Reparationer och fastighetsservice är ett verksamhetsområde där Stockholmshem länge har haft särskilt goda betyg i kundundersökningarna. Området handlar om att ta emot hyresgästernas felanmälningar och utföra reparationer på bästa möjliga sätt. För att minska antalet felanmälningar har bolaget utökat det förebyggande arbetet under 2014 med löpande ronderingar.

Våra områdestekniker tar in felanmälningar och utför bland annat reparationer hos våra hyresgäster.

Hyresgästinflytande och områdesutveckling

Stockholmshem strävar efter att föra en dialog med hyresgästerna för att skapa bostadsområden att trivas i. Dels genom att skapa värden i bostadsområdena som ligger utanför traditionell fastighetsförvaltning, dels genom att inom fastighetsförvaltningen öka boendes delaktighet, inte minst i underhållsplaneringen. Under hösten 2014 har samtal förts med Hyresgästföreningen för att forma ett ramavtal för hyresgästinflytande i samband med renoveringar. Under året har också områdesutvecklingsprojekt drivits i Hökarängen och påbörjats i Bagarmossen.

Underhåll

En central del av underhållsplaneringen är den underhållsstrategi som upprättas som en utgångspunkt för den mer detaljerade planeringen på områdesnivå. Viktiga principer i planeringen är att öka andelen lönsamma underhållsprojekt och att Stockholmshem behöver inleda större ombyggnader av det yngre beståndet. När 
60-, 70- och 80-talsbestånden nu ska renoveras står bolaget inför en avvägning mellan byggnadernas tekniska behov och hyresgästernas önskemål.

Störningar och andra avvikelser

Störningar och andra avvikelser innefattar störningsärenden och andra avvikelser i förhållande till hyresavtalen. Det kan exempelvis handla om betalningsärenden eller olovlig andrahandsuthyrning. Under 2014 har hanteringen av de vanligaste ärendetyperna kartlagts.

Stöd- och ledningsprocesser

De övriga verksamhetsområdena förutsätter väl fungerande stöd- och ledningsprocesser inom IT, ekonomi, HR, upphandling och ärendehantering med mera. Stöd- och ledningsprocesserna handlar till stor del om att skapa förutsättningar för en organisation som präglas av samarbete, struktur, effektivitet och lärande. Fokus har under 2014 varit att säkerställa ett tydligt resultatansvar i den kund- och fastighetsnära organisationen.