Mål och ägardirektiv

Stockholmshem har tillsammans med övriga bolag och nämnder inom Stock­holms stad uppdraget att bidra till att genomföra kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Ägardirektiven om en attraktiv stad rör till stor del att bostadsbolagen ska bidra till att 140 000 bostäder byggs fram till 2030 och till att Stockholm har en hållbar livsmiljö i enlighet med stadens miljöprogram. En hållbar utveckling handlar enligt direktiven både om miljöförbättringar och strategiska satsningar på ytterstaden i syfte att göra hela staden attraktiv. Energieffektiviseringar, insamling av matavfall och trygghetsåtgärder är särskilt prioriterade av ägaren. Inom nyproduktionen har bolaget ett flertal specifika direktiv avseende prioriterade målgrupper, som exempelvis studenter och personer med funktionsnedsättning.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stockholmshems bidrag till förbättrad kvalitet och valfrihet utgörs huvudsakligen av arbetet för att främja en god rörlighet på bostadsmarknaden. Vidare ska samtliga nämnder och bolag vara attraktiva arbetsgivare och erbjuda spännande och utmanande arbeten.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

De ekonomiska direktiven handlar om att budgeten ska vara i balans med god prognossäkerhet och godkänd resultatnivå. Ett resultatkrav för 2014 om 300 var uppsatt före justering för de nya K3-reglerna. Efter justering för K3 sänktes resultatkravet till 269. Vidare ställs krav på kostnadseffektivitet i verksamheten och koncernstyrelsen jämför bolagets effektivitet med övriga bolag inom koncernen.

Ägardirektiv