Kompetensutveckling

Förutom det förtagsövergripande arbetet kring varumärke, samarbete, bemötande och affärsmässighet inom ramen för programmet ”Uppdrag: Från hus till hem” har ett flertal större utbildningssatsningar genomförts under året. För att alla som börjar på Stockholmshem ska få en så bra start som möjligt har en webbaserad introduktionsutbildning har tagits fram och den förtagsgemensamma introduktionen har breddats till att omfatta besök inom flera delar av organisationen. Ett aktivt miljöarbete är viktigt för Stockholmshem och alla nyanställda genomgår även en webbaserade miljöutbildning med ett avslutande kunskapstest. Det är en del av introduktionen, men också en av förutsättningarna för att företaget ska kunna behålla sitt miljöcertifikat. Hösten 2014 höll Miljöförvaltningen en utbildning i fastighetsägande för medarbetare som arbetar med förvaltning samt inom bolagets teknikenhet. Företagsövergripande utbildningar har genomförts för användare i de nya systemen Platina och Insikt. Under hösten fick också alla medarbetare som arbetar i kundnära roller utbildning i säljcoachning och kundbemötande. För att stärka arbetet med utvecklingen av företagets verksamhetsprocesser har alla processledare under året fått utbildning i ledarskap och projektledning.

Chefsutveckling

Stockholmshems chefer har förutom utbildning inom kommunikation och förändringsledning inom programmet ”Uppdrag: Från hus till hem” fått möjlighet till individuell kompetensutveckling efter egna önskemål och behov. Det har varit allt ifrån ny som chef utbildningar till individuell coachning. En intern nätverksgrupp för alla områdeschefer bildades under året med fokus på fastighetsägaransvaret där deltagarna under professionell ledning fått dela erfarenheter samt fått ökad kompetens inom området.

Medarbetarenkät

Medarbetarenkäten som staden genomför varje år för sina förvaltningar och bolag visade att Stockholmshem ökar sitt AMI från 79 (2013) till 80, att jämföra med Stockholm stads snitt som låg på 79. AMI står för Aktivt Medskapandeindex och består av tre övergripande delindex Motivation, Styrning och Ledarskap. Ledarskap är det delindex där Stockholmshem ligger på en högst nivå – 82. Svarsfrekvensen på Stockholmshem är också hög – 91 procent. Medarbetarenkäten genomförs i syfte att tydliggöra upplevda arbetsförhållanden, och det som främst mäts är medarbetarnas motivation och de förutsättningar som leder till engagemang, något som är viktigt för att erbjuda såväl attraktiva arbetsplatser som tjänster av hög kvalitet för stockholmarna.