Jämställdhet och mångfald

Stockholmshem verkar för att främja jämställdhet och etnisk mångfald i arbetet samt för att förhindra diskriminering. I årets lönekartläggning framkom heller inte några osakliga löneskillnader mellan könen. Antalet kvinnliga medarbetare har ökat stadigt de senaste åren även om könsfördelningen fortfarande är traditionellt ojämn mellan olika yrkesgrupper. Bemötandefrågor har varit i fokus under året och jämställdhets- och mångfaldsfrågor integreras i utbildningssatsningar för chefer och medarbetare. Vid rekrytering eftersträvas mångfald och vid intervjuer används kompetensbaserad intervjuteknik för att minimera risken för diskriminering.

Andelen kvinnliga medarbetare ökade och är nu 39 (37) procent. Andelen kvinnliga chefer sjönk dock något till 38 (39) procent men hade sedan året innan ökat från 24 procent.

Könsfördelning antal anställda
Antal 2010 2011 2012 2013 2014
Kvinnor 100 100 100 104 115
Män 194 190 183 175 180
Totalt 290 290 283 279 295

 

Ålders- och könsfördelning