Arbetsmiljö och hälsa

Utbildningsinsatser har under året skett för nyanställda chefer i det webbaserade arbetsmiljöledningssystemet IDEA. Arbetet med att färdigställa delegeringsordningen av arbetsmiljöansvaret i linjen för den nya organisationen slutfördes under 2014. På Teknik & ombyggnad har arbetet med att ta fram riktade checklistor för särskilda delar av organisationen påbörjats. Arbetsmiljökommittén sammanträdde under året vid två tillfällen för att samordna och följa upp viktiga företagsövergripande arbetsmiljöfrågor.

Medarbetare
Tommy, områdestekniker och Cesar, kundförvaltare

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron minskade från föregående år och uppgick under 2014 till 3,4 (3,7) procent. Långtidssjukfrånvaron, det vill säga där den sammanhängande sjukfrånvaron motsvarar 60 dagar eller mer, minskade till 1,4 (1,9) procent. Korttidssjukfrånvaron ökade något till 2,0 (1,8) procent. Stockholmshem har under året arbetat aktivt med tidiga rehabiliteringsinsatser för att sänka sjukfrånvaron vilket har gett ett positivt resultat. Samtliga anställda på Stockholmshem omfattas också av en sjukvårdsförsäkring som underlättar snabba vårdinsatser som minskar långa sjukskrivningar. Ytterligare insatser sker i samarbete med företagshälsovården.

Sjukfrånvaro 2014

Friskvård

Stockholmshem har under året arbetat vidare med flera förebyggande insatser mot ohälsa. För att ge möjligheter till en mer hälsosam livsstil och ökat välmående erbjuds ett flertal olika friskvårdsaktiviteter, såsom cirkelträning på företagets gym, massage till reducerat pris och lektioner i yoga. Även flertalet subventioner på träningskort erbjuds samt rabatterat inträde på Stadens simhallar. Samtliga anställda är medlemmar i idrottsföreningen som anordnar aktiviteter såsom skidåkning, bordtennis, badminton, bowling, dans, cykling mm. För att skapa gemenskap och trivsel bland arbetskamrater finns också ett aktivitetsbidrag som varje arbetsgrupp kan utnyttja i samband med en gemensam aktivitet.