Medarbetare

Antalet tillsvidareanställda på Stockholmshem uppgick vid årets slut till 295 (279) personer. Av dessa är 10 (10) personer anställda på Störningsjouren, gemensam för de kommunala bostadsbolagen. Antalet nyanställningar var under året 58 (34) varav 17 var längre vikariat eller allmänna visstidsanställningar.

Personalomsättningen, det vill säga antalet anställda personer som slutat i förhållande till antalet anställda vid årets slut, uppgick till 8,5 (12,5) procent. Under 2014 avslutade 25 (35) personer sin tillsvidareanställning. Av dessa gick 9 medarbetare i pension. Medarbetarna hade vid årets utgång en medelålder på 48 (48) år. Medelåldern uppgick till 45 (46) år för kvinnor och 50 (49) år för män. Andelen med längre anställningstid än tio år var 48 (53) procent.

Antal anställda på AB Stockholmshem 2014-12-31
Kvinnor Män Summa
Tjänstemän 108 110 218
Fastighetsarbetare 2 65 67
Störningsjouren 5 5 10
Totalt 115 180 295