Uppföljning och kontroll

Uppföljning

Kommunfullmäktiges ägardirektiv och budget som fastställts av koncernstyrelsen följs upp, dels genom sedvanliga ekonomiska rapporter, dels genom stadens webbaserade gemensamma och integrerade system för ledning och styrning (ILS). Uppföljningen, som sker tertialvis både till kommunfullmäktige, koncernen och till bolagsstyrelsen, redovisar genom olika indikatorer om bolaget uppfyller fullmäktiges mål.

Ekonomisk styrning

Investeringar eller affärer som överstiger 300 miljoner kronor, principiellt viktiga köp, ärenden utanför bolagets reguljära verksamhet och bolagsförvärv kräver godkännande i kommunfullmäktige.

Internkontrollplan

Årligen upprättas en internkontrollplan som omfattar bokföring, medelsförvaltning och bolagets övriga ekonomiska förhållanden. Kontrollen görs på uppdrag av bolagets styrelse och leds av ekonomichef, chef Affärsstöd, chef Nyproduktion och affärsutvecklare på VD-stab och syftar till att säkerställa att fastställda rutiner, instruktioner och projektplaner följs. Utfallet av internkontrollen återrapporteras till styrelsen efter årets slut. De fem olika verksamhetsdelar som kontrollerades var under 2014:

  • Budget- och uppföljningsprocessen
  • Förmedling av lägenheter
  • Försäljning av VLU (valfritt lägenhetsunderhåll) och tillvalsprodukter
  • Stockholmshems lokaler
  • Övergripande kontroll av boendemiljö

Granskningen visade att givna uppdrag var utförda samt att rutiner och administrativa kontroller var tillfredställande.