Styrelsearbetet 2014

Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa dess behov av information och beslutsunderlag samt skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete. I arbetsordningen anges anvisningar för styrelsearbetet, arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Bolagets revisorer rapporterar varje år personligen sina iakttagelser till styrelsen från granskningen och bedömningen av bolagets interna kontroll. Under verksamhetsåret 2014 hade styrelsen sju ordinarie sammanträden och två möten per capsulam. Återkommande frågor under året var bland annat ärenden gällande försäljning av fastigheter till av hyresgästerna bildade bostadsrättsföreningar liksom kompletterande ägardirektiv och remissyttranden. Sådana ärenden nämns i allmänhet inte i nedanstående redovisning. Protokollen är alltid offentliga liksom ärendena med vissa undantag, exempelvis upphandlings- och förvärvsärenden. Styrelsehandlingarna skickas numera ut elektroniskt.

Styrelsearbetet 2014
Januari

30 januari: Utseende av firmatecknare; finansrapport per årsskiftet; upphandling av: ramavtal anläggnings- och underhållsarbeten mark samt drift och underhåll av transportsystem; EU-positionspapper för bostadsbolagen; omstruktureringen av bostadsbolagens fastighetsbestånd stoppas; bussgata genom Rosenlundsparken; ny administrativ chef.

Mars

14 mars: Extern- och lekmannarevisorernas granskning, årsredovisning 2013, uppföljning av internkontrollplan 2013; utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen, fusion av dotterbolag; genomförandebeslut kvarteret Hornslandet i N:a Djurgårdsstaden; resultatet av hyresförhandlingarna.

April

24 april: Budget för 2015 och inriktning för 2016-2017; internkontrollplan för 2014; ny brandskyddspolicy; inriktningsbeslut nytt fastighetssystem; upphandling drift och underhåll tvättstugor; markavisningar: 200 lägenheter i Bagarmossen/Skarpnäck och 150 lägenheter i kv. Archimedes i Mariehäll.

Juni

11 juni: Översyn av arbetsordning mm; beslut om extra bolagsstämma beträffande efterutdelning; tertial- och finansrapporter; genomförandebeslut nyproduktion Kalvholmen i Skärholmen 100 lägenheter samt ombyggnad Monumentet 32 på Södermalm; delrapport om nytt huvudkontor för Stockholmshem i Skärholmen.

Augusti

27 augusti: Genomförandebeslut ombyggnad Mullvadsberget 29, Södermalm; upphandling ramavtal arkitekttjänster nybyggnad; genomförandebeslut standardiserat fastighetssystem VERA.

Oktober

2 oktober: Tertial- och finansrapporter; omedelbart avbrytande av försäljningar av fastigheter till bostadsrättsföreningar; bolaget vinnare av 1:a pris för bästa plusenergihus med 43 lägenheter i kv. Brofästet i Norra Djurgårdsstaden; dom i Högsta Förvaltningsdomstolen tillåter korsvisa fastighetsförsäljningar mellan systerbolagen i en koncern utan att skatteeffekter uppkommer.

21 oktober (per capsulam): Entledigande av VD Ingela Lindh p g a nya uppdrag inom Stockholms stad samt tillförordnande av Mikael Källqvist som VD tills ny ordinarie VD utsetts samt fastställande av nya firmatecknare med anledning av detta.

24 oktober (per capsulam): Nya firmatecknare med anledning av kommunfullmäktiges utseende av ny ordförande och vice ordförande.

December

4 december: Finanspolicy och koncernkontolimit för 2013, affärsplan och budget för 2013, förvärv av Instrumentet 5 i Örnsberg, alternativa upplåtelseformer - ägarlägenheter, sammanträdestider 2014, hyresförhandlingarna, förändrat boende på Handelsvägen 126, synpunkter på föreslagen ombyggnad av kvarteret Linjalen.