Organisation och medarbetare

Kundnära verksamhetsområden följs upp i processer för bättre kundbemötande, ökad effektivitet och kvalitet.

Stockholmshems hyresgäster ska uppleva sitt boende som Välkomnade, Bekvämt och Tryggt. Stockholmshems organisation ska ha en tydlig ansvarsfördelning med delegerat ansvar och klara befogenheter. Verksamheten ska präglas av samarbete, struktur, effektivitet och lärande. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska företaget kunna rekrytera och behålla kompetenta och motiverade medarbetare. Arbetsmiljön ska vara god och sjukfrånvaron ska hållas på en låg nivå. Företagets organisation ska bidra till:

  • Smarta arbetssätt, mer samarbete och lärande
  • Kund- och fastighetsnära förvaltning med tydligt resultatansvar
  • Både personliga kundrelationer och effektiv förvaltning
  • Fokus på varumärke och marknadsföring
  • Modernt och effektivt affärs- och förvaltningsstöd

Organisationsschema

Året 2014

Under året har arbetet med Stockholmshems tio verksamhetsprocesser utvecklats vad gäller arbetssätt, ansvarsfördelning och ständiga förbättringar. Det kan ha gällt praktiska förbättringar i vardagen, samarbete mellan enheter, ändrade rutinbeskrivningar, bättre uppföljning av entreprenörer eller bättre information till hyresgästerna. En av de viktigaste förbättringarna i processarbetet är ett ökat samarbete mellan enheter och avdelningar. Arbetssättet för med sig högre kvalitét och effektivitet samtidigt som hyresgästbemötandet förbättras. Ett ärendehanteringssystem, Platina, har införts under året. I systemet kan samtliga registrerade ärenden överblickas och följas upp. Även inom ekonomiuppföljning har ett nytt system, Insikt, införts. Systemet möjliggör analys, rapportering, planering och budgetering på områdesnivå.

Den planerade omfördelningen av fastigheter mellan bolagen stoppades på grund av ett negativt besked i Skatterättsnämnden. Beskedet innebar att personalen inte påverkades av verksamhetsövergång och bemanningen av organisationen kunde därmed fastställas.

Ett internt varumärkesarbete startades under namnet ”Uppdrag: Från hus till hem”. Syftet var bland annat att omsätta varumärket i praktiken och stimulera samarbetet i organisationen. Arbete med medarbetarnas attityder, beteende och kundfokus har pågått i olika aktiviteter under året. Ledarutveckling har genomförts inom ramen för programmet med ledardagar och chefsgrupper, med fokus på förändringsledning, kommunikation och nätverkande.

kundmöte tygeln
Nybyggnadskonsulenten Joakim Norling träffar blivande hyresgäster i visningslägenheten i kvarteret Tygeln.

 

Utblick 2015

Stockholmshem fortsätter att fokusera på de kundnära verksamhetsområdena. Inom områdena genomförs en lång rad aktiviteter för ökad kundnöjdhet och effektivitet.

Det planerade underhållet fortsätter att vara en av Stockholmshems mest strategiska frågor där det krävs god balans mellan affärsmässighet, teknik och kundfokus.

Hållbarhetsfrågorna kommer att lyftas fram under 2015. En enhet inom hållbarhet, med placering på VD-stab bildas med syfte att samla strategiska hållbarhetsfrågor i bolaget. Arbetet med energieffektiviseringar kommer att proriteras under kommande år. Bland annat medverkar Stockholmshem tillsammans med bostadsbolag i Barcelona och Köln i EU-projektet GrowSmarter för att ta fram och genomföra nya energieffektiva lösningar. Det interna varumärkesarbetet inom ”Uppdrag: Från hus till hem” fortsätter under årets första kvartal. Fokus kommer att ligga inom området Affärsmässighet. Planering av Stockholmshems flytt av huvudkontoret från Södermalm till Skärholmen går in i en intensiv fas. Stockholmshem fortsätter arbetet med att utveckla bostadsområden. Tillsammans med de som bor i områdena, lokala aktörer och stadsdelsförvaltningen med flera skapas stadsnära förortsområden att bo, arbeta och trivas i. Hökarängen och Bagarmossen är exempel på projekt som kommit långt i arbetet. Nya satsningar planeras i Skärholmen och Årsta.

Konkurrensen om arbetskraften inom bygg- och förvaltningssektorn spås bli större i och med det ökande bostadsbyggandet. För att bli en allt mer attraktiv arbetsgivare kommer arbetet med mångfaldsfrågor vara i fokus under året och utbildningssatsningar inom området kommer att genomföras för chefer och medarbetare. Stockholmshem kommer under 2015 också att arbeta aktivt med ”Employer branding” genom ökad närvaro i sociala medier och deltagande på jobbmässor. För att attrahera morgondagens arbetskraft öppnar bolaget för att ta emot fler praktikanter från bland annat Tekniksprånget, gymnasie- och yrkesskolor, sommarungdomar och arbetslösa praktikanter via jobbtorg. Två civilingenjörer anställs som traineer inom ramen för stadens program under hösten 2015.