Miljöeffektiv avfallshantering

Goda möjligheter för våra hyresgäster att källsortera fastighetsnära och lämna avfall är viktigt för ett trivsamt boende och för att ha möjlighet att bidra till en bättre miljö. Arbetet med att förbättra och bygga om miljörummen med genom ny skyltning, belysning och utökade sorteringsmöjligheter pågår fortlöpande i samarbete med vår entreprenör som ansvarar för hämtning av avfall och städning. Tillgång till miljörum finns i princip i samtliga förvaltningsområden och fullt utbyggd möjlighet till sortering eftersträvas alltid. Detta innebär att avfallet kan sorteras i grovavfall, tidningar, färgat och ofärgat glas, plast-, pappers- och metallförpackningar samt batterier och elektronik.

Sophantering i Annedal

Resultatet i den årliga kundundersökningen visar en ökad kundnöjdhet inom områdena sophantering och möjligheter till källsorteringen. Nästan 81 procent av de tillfrågade hyresgästerna anser att sophanteringen fungerar ganska eller mycket bra. Kundnöjdheten när det gäller städning av miljörummen har minskat något jämfört med år 2013.

Mängden insamlat returpapper minskade under året medan övriga fraktioner ökade något eller låg på nästan samma nivå som föregående år. Resultatet i den årliga kundundersökningen visade att antalet hyresgäster som anser att möjligheterna till källsortering är ganska bra eller mycket bra har ökat. Kundnöjdheten för sophantering och städning i miljörum har sjunkit jämfört med det kraftigt förbättrade resultatet 2012.

Insamlad källsortering, hushåll 2013-2014
ton totalt kg/ lgh
2013 2014 2013 2014
Returpapper 1 700 1 369 66,8 53,4
Glas 1 135 1 170 44,7 45,6
Pappersförpackningar 289 312 11,4 12,2
Metallförpackningar 128 113 5,1 4,4
Plastförpackningar 133 133 5,3 5,2

 

Både vid ny- och ombyggnation av insamlingsställen för hushållsavfall väljs i första hand maskinella lösningar som bottentömmande behållare eller sopsug, i enlighet med stadens riktlinjer. Under året har ytterligare 587 hyresgäster fått möjlighet att sortera matavfall i bottentömmande behållare och ytterligare drygt 1 400 hyresgäster har anslutits till Gröna påsen (optisk sortering).

Insamlad källsortering

Andel i %
Returpapper 44.2%
Glas 37.7%
Pappersförpackningar 10%
Metallförpackningar 3.6%
Plastförpackningar 4.3%