Hållbar energianvändning

Ur ett miljö- och klimatperspektiv är energianvändningen den klart dominerande faktorn i fastighetsförvaltningen. Uppvärmningen av fastigheterna är Stockholmshems största utsläppspost av koldioxid. Den svarar också för en väsentlig del av driftkostnaden och påverkar därmed i hög grad företagets resultat. Energianvändningen för värme och varmvatten var densamma som föregående år 172 (172) kWh per kvadratmeter bostads- och lokalarea och normalår. Vattenförbrukningen för hela beståndet minskade till 1,60 (1,70) kbm/ kvm bostads- och lokalarea och år. Elanvändningen till fastighetsdriften minskade något till 19 (20) kWh/kvm och år. Det är en låg förbrukning jämfört med genomsnittet för bostadsbolag med jämförbart bestånd. Stor påverkan på utsläppen har också val av köpt energi och egen värmeproduktion. Genom att minska värmeenergianvändningen och köpa elkraft från vind och vatten minskade koldioxidutsläppen med totalt fem procent under 2014 till 30 500 (32 300) ton. Beräknat per kvadratmeter uthyrbar yta minskade utsläppen till 17 (18) kg/kvm bostads- och lokalarea och år. Det långsiktiga målet är att utsläppen ska uppgå till högst 13 kg/kvm bostads- och lokalarea 2017.

Värme och vatten

En större och långsiktig investering i värmepumpar genomförs för att minska energianvändningen och sänka driftkostnaderna under de kommande åren. Under 2014 installerades värmeåtervinning med frånluftvärmepumpar i fastigheter som omfattar totalt 2 000 (2 200) lägenheter och samtidigt skedde en injustering av ventilationssystemet. Under 2015 fortsätter installationerna i ytterligare ett stort antal lägenheter.

De genomförda och planerade åtgärderna väntas få stor inverkan på energianvändningen för uppvärmning de kommande åren. Varje grad sänkt temperatur ger en energibesparing på fem procent. Strävan är därför att hålla en jämn inomhustemperatur i lägenheterna om 20-21 grader.

Egen värmeproduktion med biobränslen sker från och med 2014 i två anläggningar och svarade för under året för fem procent av den använda värmeenergin i fastigheterna.

Vattenbesparande åtgärder har nu genomförts i samtliga lägenheter. Åtgärderna ger en omedelbar vattenbesparing på 15-20 procent, av vilken omkring 40 procent är varmvatten.

Sedan 2010 förbereds samtliga nyproduktionsprojekt för individuell mätning av varmvatten.

Elanvändning med förnyelsebar el

Stockholmshem köper sedan 2010 endast elkraft från vatten- och vindkraftsproduktion för att minska klimatpåverkan i fastighetsdriften. Energianvändningen av el till uppvärmning ökade under året till 4,9 (3,8) procent av den totalt köpta värmeenergin. Ökningen beror på utökad eltillförsel för energiåtervinning med värmepumpar. All elkraft till installerade värmepumpar utgörs uteslutande av vindkraft.

Energideklarationer

Lagen om energideklarationer beslutades 1 oktober 2006. Bakgrunden till Lagen om energideklaration är ett EU-direktiv vilket i enlighet med Kyotoavtalet syftar till att sänka världens energiförbrukning med 20 procent till år 2020. Energideklarationen ska anslås i byggnaden och är giltig i 10 år eller utbytes vid väsentlig förändring. Samtliga Stockholmshems byggnader är energideklarerade och årligen utförs energideklarationer. För nybyggda fastigheter utförs energideklaration två år efter färdigställande.

Externa engagemang

Stockholmshem deltar i olika föreningar, nätverk och projekt inom utveckling och forskning, bland annat Fastighetsägarna, Byggherrarna, IQ Samhällsbyggnad, Sweden Green Building Council (SGBC), Sustainable Innovation, Byggvarubedömningen, Beställargruppen för Bostäder (BeBo) och Högskolor.