Hållbar användning av mark och vatten

Stockholmshem arbetar sedan länge med att skapa inbjudande, välskötta och vackra utemiljöer kring fastigheterna. Vårdade och befolkade miljöer skapar trygghet, trivsel och attraktiva bostadsområden. En välskött och tillgänglig omgivning bidrar till att hyresgäster trivs och bor kvar i bostadsområdena. Tryggare utemiljöer har skapats under året genom förbättrad belysning, beskärd växtlighet kring gång- och cykelvägar samt sänkt hastighet för fordon genom anläggande av hinder.

Under året iordningsställdes lådor med odlingsmöjligheter på gårdar i bland annat Hökarängen och Skärholmen. Odlingarna sköts och drivs av intresserade hyresgäster i fastigheterna och området. För denna typ av verksamhet har intresset spridit sig bland hyresgäster och fler odlingsmöjligheter iordningsställs nu varje år. Att odla i sin närmiljö trots att man bor i en storstad är numera en självklarhet.

Stockholmshems hyresgäst Ayan är ordförande för odlingsföreningen i Skärholmen.

Under 2012 inledde Stockholmshem ett samarbete med Bee Urban med utplacerade bikupor i stadsmiljön för att öka den biologiska mångfalden i staden. Samarbetet fortsätter och totalt finns sju bikupor utplacerade på strategiska platser i anslutning till odlingsplatser i bland annat Hökarängen och Södermalm.