Hållbarhet och miljö

Fokus på beteende och social hållbarhet

Stockholmshem har valt att certifiera miljöarbetet enligt ISO 14001 för att uppnå systematisk och långsiktig utveckling. Stockholmshems verksamhet ska bedrivas på ett miljövänligt sätt förenligt med en hållbar utveckling. Stockholmshem följer Stockholms stads miljöprogram 2012-2015 med följande sex målområden:

  • Miljöeffektiva transporter
  • Giftfria varor och byggnader
  • Hållbar energianvändning
  • Miljöeffektiv avfallshantering
  • Hållbar användning av mark och vatten
  • Sund inomhusmiljö

Året 2014

Utvecklingsprojektet Resurseffektiva Hökarängen inom ramen för Hållbara Hökarängen fortsatte med full kraft för att minska resurs- och energibehovet med stöd av beteendeförändring. Under 2014 har ytterligare ett antal delprojekt, bland annat utbildning för hållbarhetsambassadörer, matlagningskurser och energitävling genomförts. Under sista helgen i september genomfördes en Hållbarhetsfestival i Hökarängen.

Energieffektiviseringsarbetet för att minska energianvändningen i hela beståndet utvärderades ekonomiskt och organisatoriskt.

De totala utsläppen av koldioxid från verksamheten fortsätter minska och är nu 30 procent lägre än 2010. Målet är en halvering fram till 2017. Drivmedelsförbrukningen till driftfordonen fortsätter att minska till följd av den genomförda omorganisationen och nedgången blev 15 procent under 2014. All egen värmeproduktion med fossila bränslen fasades ut och produktionen av värme består nu av biogas och pellets. Nyproduktionen av det första miljöprofilområdet i Norra Djurgårdsstaden, Töfsingdalen som startade under 2013, är under färdigställande och första inflyttning sker i början av 2015. Kvarteret Hornslandet inom samma område startade under slutet av året. Stockholmshem vann en projekttävling om bästa plusenergihuset i konkurrens med 15 andra exploatörer i Norra Djurgårdsstaden. Ytterligare förutsättningar skapades för matavfallsinsamling i ett stort antal fastigheter, främst genom insamlingsmetoden Gröna påsen.

Under året har Stockholmshem startat upp ett antal uppdrag inom hållbarhet och stadsutveckling. Av dessa kan nämnas Bagarmossen Smartup, som är närbesläktat med Hållbara Hökarängen, och ett stort EU-projekt, GrowSmarter, inom energieffektivisering av befintlig bebyggelse där Stockholm stad deltar tillsammans med Barcelona och Köln inom ramen för Smart Cities. Valet av projekt i Stockholm stad föll på Stockholmshems bostäder i Årsta. Till följd av dessa uppdrag har Stockholmshem bildat en särskild enhet inom Hållbarhetsutveckling.

Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden. Illustration av Brunnberg & Forshed
Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden. Illustration av Brunnberg & Forshed