Lokalmarknaden

Efterfrågan på lokaler i Stockholm har de senaste åren varit fokuserad på nyproducerade och totalrenoverade kontorslokaler i attraktiva lägen. I Stockholms närförorter och ytterstad är skillnaderna stora i vakansgrad, hyresnivåer och modernitet mellan olika delmarknader. Skillnad i vakansgrad och hyror mellan äldre och mer modernstandard bedöms fortsätta att öka de kommande åren.

Kronans apotek i Hökarängen

Vår lokalmarknad

Av Stockholmshems 3 449 lokaler är merparten små men viktiga komplement i bostadsområdena. Framför allt butiker och kontor som bidrar med närservice till de boende i området. Lokalbeståndet omfattar även ett mycket stort antal mindre lagerlokaler och förråd i stadsdelarna, som till stor del hyrs ut till Stockholmshems bostadshyresgäster. Den största hyresgästen är Stockholms stad med ett stort antal lokaler för stadens förvaltningars behov. Vakansgraden ökade till 8,4 (7,5) procent. Ökningen beror främst på att nya ytor i befintliga fastigheter iordningsställts för uthyrning, framförallt som förråd och lager. Detta bidrog även till en ökning av lokalarean till knappt 198 000 (191 000) kvadratmeter. De totala intäkterna ökade till 165 (160) miljoner kronor.

Lokaler andel uthyrbar area per marknadsområde

Lokaler, andel uthyrbar area per marknadsområde, %
Innerstad 28
Närförort 18
Ytterstad 54

 

Nyproduktion

I aktuella nyproduktionsprojekt av bostäder ingår även i några fall ett mindre antal kommersiella butikslokaler, bland annat på Södermalm, i Årstadal och i Norra Djurgårdsstaden. Samtliga planeras vara färdigställda under 2015 och 2016.

Stockholmshems lokaler

Totalt består Stockholmshems lokalbestånd av 3 449 kontors-, lager-, hantverks- och butikslokaler på 197 568 kvadratmeter. Beståndet är främst ett viktigt komplement för närservice, handel och omsorg i bostadsområdena. Drygt 70 procent av lokalerna i beståndet är mindre än 50 kvadratmeter. De flesta stora lokalerna återfinns i söderort och innerstaden där många lokaler hyrs av Stockholms stad och vårdföretag. Uppdelning i lokaltyp inom beståndet förändrades under 2012 och det nuvarande systemet innebär en klassning utifrån förutsättningar istället för befintlig verksamhet. Förändringen innebär en successiv övergång till den nya klassningen som fortsatt även under 2014.

Under 2014 genomfördes en inventering av beståndet i sydvästra Stockholm som resulterade i att nya ytor i framförallt källare och på vindar kunde ställas i ordning för uthyrning. Främst som små förråd och lager. Inventeringen bidrog till att den uthyrbara ytan totalt sett ökade med knappt 7 000 kvadratmeter under året.

Stockholmshems lokalbestånd 2014
Lokaltyp Antal Area, kvm Genomsnittlig hyra,
kr/kvm
Vakansgrad, % Andel av hyresvärde, %
Lager 1 270 31 699 378 24,8% 7,0%
Kontor 377 44 767 945 4,7% 24,9%
Förråd 769 4 276 442 44,4% 1,1%
Hantverk 258 13 286 342 7,6% 2,7%
Butik 214 28 872 1 152 2,3% 19,5%
Förskola, skola, fritids 69 29 052 1 299 0,5% 20,8%
Föreningslokal 130 14 245 349 2,7% 2,9%
Restaurang 35 6 126 1 478 0,3% 5,3%
Konstnärslokaler och ateljé 67 3 759 661 19,3% 1,5%
Övrigt 246 18 432 1 096 9,8% 11,9%
Vård och omsorg 12 3 054 1 314 6,2% 2,4
Totalt 3 449 197 568   100%