Närförort

Boende och bostäder i närförort

 

Efterfrågan på hyresrätter

Under 2014 var snittkötiden för en hyreslägenhet i marknadsområdet närförort förmedlad av Bostadsförmedlingen, 9,7 år. Efterfrågan på lägenheter i närförort varierar, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel men även hyresnivå och lägenhetsstorlek. De senaste åren har kötiderna i närförort närmat sig dem för innerstaden, för att nu ligga i nivå med innerstadens medelkötid och ibland även vara längre i enskilda stadsdelar. Kötiderna för nyproducerade lägenheter är generellt något kortare. Under 2014 förmedlades bland annat drygt 80 lägenheter i nyproduktion i Liljeholmen med en snittkötid på 4,6 år.

Nyproduktion

I slutet av året pågick byggnation av totalt drygt 1 600 bostäder i närförort. Av dessa var cirka 190 hyresrätter, varav merparten finns i det pågående projektet Golvläggaren som byggs av Stockholmshem i Årstadal i Liljeholmen. Totalt färdigställdes 714 nya bostäder i närförort under 2014, varav knappt 200 hyresrätter. Drygt 1 000 bostäder byggstartades under 2014, nästan alla bostadsrätter.  

Byggstarter i närförort

Andel
Hyresrätter 1%
Bostadsrätter 98%
Småhus 1%

Stockholmshems bestånd

I närförort återfinns 20 procent av fastighetsbeståndet och 18 procent av lokalytan. Vid årets slut bestod beståndet i närförort av 5047 lägenheter med en bostadsarea på 306 795 kvadratmeter. Mer än halva beståndet, drygt 3 000 bostäder, finns i Hägersten-Liljeholmen.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i närförorten

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i närförort
1 RoK el mindre 13%
2 RoK 49%
3 RoK 24%
4 RoK 12%
5 RoK el större 2%

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems samtliga hyresgäster bor 19 procent i bostäder i närförort. I snitt 1,9 personer per lägenhet. Högst är boendetätheten i områden där nyproduktionen dominerar. I närförort finns den högsta andelen hyresgäster som bott i mindre än fyra år i sin lägenhet. Det beror till stor del på att en stor andel av de senaste årens nyproduktion finns i närförort. Under 2014 låg omflyttningen på 9,9 procent, inklusive kontrakt i nyproduktion. Drygt vart fjärde omskrivet kontrakt bestod av hyresgästers egna byten. Två tredjedelar av kontraktsinnehavarna finns i åldersspannet 31-60 år.

Boendetid för Stockholms hyresgäster i närförort

Boendetid närförort, andel hyresgäster %
0-4 år 42%
5-9 år 24%
>10 år 33%