Innerstad

Boende och bostäder i innerstaden


Efterfrågan på hyresrätter 

Efterfrågan på lägenheter i marknadsområde innerstaden är mycket hög men den varierar, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel, hyresnivå och lägenhetsstorlek. Under 2014 var snittkötiden för en lägenhet i innerstaden 13 (11,7) år för de hyresrätter som förmedlades via Bostadsförmedlingen. Av dessa lägenheter var drygt 80 nyproduktion i Norra Djurgårdsstaden, med en betydligt kortare kötid på i snitt 5,5 år.

Nyproduktion

I slutet av 2014 pågick byggnation av drygt 2 600 bostäder i innerstaden, omkring 30 procent av den totala nybyggnaden i Stockholms stad. Norra Djurgårdsstaden är den stadsdel där flest bostäder byggs, med pågående projekt med totalt drygt 1 000 bostäder. Två tredjedelar av den pågående byggnationen i Innerstaden är bostadsrätter. Under 2014 färdigställdes drygt 560 bostäder i innerstaden. Totalt byggstartades 1 112 nya bostäder, med en nästan lika stor andel hyresrätter som bostadsrätter.

Byggstarter i innerstaden 2014

Andel
Hyresrätter 43%
Bostadsrätter 57%
Småhus 0%

Stockholmshems bestånd

I innerstaden finns 18 procent av lägenhetsbeståndet och 28 procent av lokalytan. Vid årets slut fanns totalt 4 716 lägenheter i innerstaden med en bostadsarea på totalt 266 000 kvadratmeter. Tyngdpunkten i beståndet finns på Södermalm med drygt 3 000 lägenheter, varav närmare var fjärde lägenhet utgörs av kategoribostäder som till största delen hyrs ut till SHIS Bostäders verksamhet, Stockholms stads bosociala resurs. Två tredjedelar av beståndet består av lägenheter på 1 eller 2 rum och kök eller mindre.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i innerstaden

Stockholmshems lägenheter storlek innerstaden
1 RoK el mindre 39%
2 RoK 30%
3 RoK 20%
4 RoK 9%
5 RoK el större 2%

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems hyresgäster bor 15 procent i innerstaden. I snitt 1,5 person per lägenhet. Högst är boendetätheten i Södra Hammarbyhamnen, där hela beståndet utgörs av nyproduktion byggd sedan 2007. Boendetiderna är överlag något längre i innerstaden än i Stockholmshems övriga bestånd. 40 procent av hyresgästerna har bott i 10 år eller mer i sin nuvarande lägenhet. Snittet för hela Stockholmshem är 36 procent. Omflyttningen är låg och andelen ny- och omskrivna kontrakt låg på 6 procent för hela året 2014. Två av fem omskrivna kontrakt bestod av hyresgästernas egna byten. Andelen unga upp till 25 år är överlag låg i Stockholmshems bestånd och som lägst i innerstaden. Mer än var fjärde hyresgäst i innerstaden är 65 år eller äldre.

Boendetid för Stockholms hyresgäster i innerstaden, 2014

Boendetid innerstaden
0-4 år 32%
5-9 år 28%
>10 år 40%