Bostadsmarknaden

De senaste årens befolkningsökning fortsatte under 2014 i både Stockholms stad och regionen i övrigt. Priserna på bostadsrätter i Stockholm ökade under året med 9 (11) procent, och i Storstockholm med 12 (11). Drygt 4 000 bostäder byggstartades under året. Medelkötiden för hyreslägenheter som förmedlades av Bostadsförmedlingen låg kvar på samma nivå som under 2013 på 7,7 år. Främst beroende på en ökad förmedling av lägenheter i regionen, utanför Stockholms stad. Även medelkötiderna för nybyggda hyresrätter låg kvar på ungefär samma nivå som föregående år på 5,1 år.

Utveckling i Stockholm stad 2014
Befolkningsökning, antal personer 14 289
Flyttnetto, antal personer 6 644
Nyproduktion, antal bostäder 3 071
Prisutveckling, bostadsrätter, % 9%
Medelkötid för hyreslägenhet, år 8,9

 

Köandes främsta skäl till att stå i bostadskön

 
Som en försäkring för framtiden 26
Nuvarande bostad passar inte längre mina behov (behöver större/mindre bostad, hiss etc.) 17
Vill på sikt sälja nuvarande bostad 14
Vill bo i/flytta till Stockholm 9
Vill ha ett förstahandskontrakt 9
Bor hemma & behöver egen bostad 6
Är bostadslös/behöver bostad omgående 5
Vill kunna välja bostad när klar med studier 5
Vill på sikt flytta in i senior- / trygghetsboende 4
Separation/ skilsmässa 3
Annat 4

Nyproduktion av bostäder

Under 2014 uppgick antalet påbörjade bostäder till drygt 4 000. Det är betydligt färre än 2013, då antalet översteg 5 000 men något högre än medeltalet för de senaste åren då byggstarterna vanligtvis legat mellan 3 000-4 000 årligen. Bostadsbyggandet i Stockholm har varierat under 2000-talet med en extrem nivå på antalet byggstarter 2006 till följd av förändringar av byggsubventionerna. Bostadsrätter har de fyra senaste åren stått för den största andelen av byggstarterna. Under 2014 var andelen 61 procent. Av antalet påbörjade hyresrätter stod privata byggherrar för den större delen. Totalt påbörjades 1 442 hyresrätter, varav de tre stora allmännyttiga bostadsbolagen stod för 330. Närmare hälften av byggstarterna 2014 skedde runt om i ytterstaden. De bostäder som påbörjades i innerstad och närförort byggs framförallt i de senaste årens stora stadsutvecklingsområden Norra Djurgårdsstaden, Nordvästra Kungsholmen, Liljeholmen och Södra Hammarbyhamnen. I dessa områden byggstartades totalt lite mer än 1 600 bostäder under 2014.

Bostadsbeståndet

I Stockholm fanns vid årsskiftet 2014/2015 närmare 470 000 bostäder. Under 2014 färdigställdes 3 071 nya bostäder. Precis som föregående år var omkring 60 procent av de nya bostäderna bostadsrätter. Andelen bostadsrätter av det totala beståndet i flerbostadshus har stigit i ett flertal år till följd av nyproduktion samt ombildningar av såväl kommunala som privata hyresrättsfastigheter, de senaste åren har dock ökningstakten varit mindre än tidigare år. Bostadsrätterna uppgick vid årsskiftet till 48 (47) procent, vilket kan jämföras med en andel på 31 procent vid årsskiftet 2000/2001. För staden som helhet är fördelningen mellan bostadsrätter och kommunala respektive privata hyresrätter relativt jämn. Samtidigt är de lokala skillnaderna stora. Det finns både exempel på stadsdelar där de kommunala bostadsbolagen dominerar beståndet och områden där huvuddelen av fastigheterna ägs av bostadsrättsföreningar. Närmare 10 procent av Stockholms stads bostadsbestånd utgörs av småhus.

Ombildning till bostadsrätt

Hyresgästerna i stadens tre bostadsbolag har under perioden 2007-2014 erbjudits möjlighet att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter i enlighet med fastlagda direktiv från kommunfullmäktige. På uppdrag från den nya majoriteten beslutade Stockholmshems styrelse att inte handlägga några ytterligare ombildningsärenden, från den 14 september 2014. De tre bolagen har totalt sedan hösten 2006 sålt drygt 26 000 lägenheter till nybildade bostadsrättsföreningar, varav 667 ombildades under 2014. Förutom ombildningarna inom allmännyttan skedde det försäljningar till bostadsrättsföreningar inom det privata beståndet med drygt 600 lägenheter under 2014.

Hyresmarknaden i Stockholm

De senaste årens stora befolkningsökning fortsatte under 2014 och Stockholms stad förväntas nu passera en befolkning på en miljon redan år 2020. Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick befolkningen till 911 989 (897 700) invånare i staden. Inflyttningen och andra befolkningsförändringar har stor betydelse för Stockholms hyresmarknad. Både inflyttning och födelseöverskott bidrar till ökningen av stadens befolkning, kommande år förväntas födelseöverskottets andel öka.  Efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt hög. Antalet personer i Bostadsförmedlingens kö ökade med 9 procent och uppgick vid årsskiftet till 472 086 (431 144) personer. Knappt 64 000 av dessa är aktiva sökanden i den bemärkelsen att de anmält intresse för minst fem lägenheter under året. Bostadsförmedlingen förmedlar större delen av det befintliga beståndet såväl som nyproduktionen av privata och allmännyttiga hyresrätter inom Stockholms stad. Bostadsförmedlingens totala förmedling låg kvar på samma nivå som föregående år med 10 862 (10 139) bostäder. Den genomsnittliga kötiden för ett förstahandskontrakt via Bostadsförmedlingen låg kvar på 7,7 år. Främst beroende på en ökad förmedling av lägenheter i regionen, utanför Stockholms stad, med kortare kötider. Kötiden för nyproducerade lägenheter låg kvar på samma nivå med betydligt kortare kötider, i snitt 5,1 (5,2) år. För lägenheter förmedlade inom Stockholms stad fortsatte de senaste årens trend med ökande kötider, med en medelkötiden på 8,5 (8,2) år.

Hyresutveckling

Sedan år 2000 har hyrorna i Stockholm årligen höjts med i genomsnitt cirka 2-3 procent med undantag för 2005. Under 2014 höjdes Stockholmshems bostadshyror med 1,5 procent fördelat på tre nivåer från 1,25 procent till som mest 1,75 procent efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. Förhandlingarna om 2015 års hyresnivåer pågick fortfarande i februari 2014.