Mål

Mål och ägardirektiv

Stockholmshem har tillsammans med övriga bolag och nämnder inom Stock­holms stad uppdraget att bidra till att genomföra kommunfullmäktiges tre inriktningsmål nedan:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Ägardirektiven om en attraktiv stad handlar till stor del om att bostadsbolagen ska bidra till en hög takt i nypro­duktionen och till att Stockholm har en hållbar livsmiljö i enlighet med stadens miljöprogram. Målen för nyproduktio­nen sattes till 525 nya bostäder och Stockholmshem fick inför 2013 nya uppdrag för att säkerställa bostäder för grupper med särskilda förutsätt­ningar, som exempelvis studenter och personer med funktionsnedsättning. En hållbar utveckling handlar enligt di­rektiven både om miljöförbättringar och strategiska satsningar på ytterstaden i syfte att göra hela staden attraktiv, till stor del med utgångspunkt från arbetet med boendedialoger. Under 2013 har Stockholms stad särskilt prioriterat insamling av matavfall. 

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Huvudsakligen utgörs Stockholmshems bidrag till förbättrad kvalitet och valfri­het av arbetet för att främja en god rörlighet på bostadsmarknaden och att ge möjligheter för hyresgästerna att ombilda till bostadsrätt. Vidare ska samtliga nämnder och bolag vara att­raktiva arbetsgivare och erbjuda spän­nande och utmanande arbeten. Det är också viktigt med ett tydligt ledarskap där samtliga medarbetare vet vad som förväntas av dem.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

De ekonomiska direktiven handlar om att budgeten ska vara i balans med god prognossäkerhet och godkänd resultatnivå. Vidare ställs krav på kost­nadseffektivitet i verksamheten och koncernstyrelsen har följt upp bolagets effektivitet mer noggrant än tidigare med en rad olika mått på avkastning. Kravet var att Stockholmshem skulle nå ett resultat på 75 miljoner kronor 2013 inklusive de åtgärder som vid­tagits inom Stimulans för Stockholm. Stimulanspaketet avslutades under 2013 och för de kommande åren har kommunfullmäktige beslutat om en successiv ökning av Stockholmshems avkastningskrav. Läs mer om Stimulans för Stockholm här.

Treårig budgetinriktning
AB Stockholmshem 201420152016
Resultat efter finansnetto, Mnkr 300 350 400
Avkastning på totalt kapital, % 2,9% 3,1% 3,3%
Investeringar, Mnkr 1 572 2 035 2 061