Utvecklingsområden

I Affärsplanen för 2013 lade styrel­sen fast den närmare inriktningen för Stockholmshems verksamhet. Kärnan i affärsplanen var ett antal utvecklingsområden med stor och långsiktig betydelse för företaget. Därigenom skapas förutsättningar att fullgöra di­rektiven från ägaren och nå den lång­siktiga visionen. Inriktningen för ut­vecklingsområdena ska genomföras med beaktande av ägarens resultat­krav och de finansiella målen i övrigt.

Nöjda hyresgäster och god service

Stockholmshem har överlag nöjda hyresgäster och det stora flertalet kan tänka sig att rekommendera bola­get som hyresvärd. Lägenhetsservicen får ett särskilt gott betyg i jämförel­se med andra bostadsbolag och hyresgästerna har det senaste året upp­levt förbättringar inom området rent, snyggt och tryggt. Kundundersök­ningarna visar samtidigt på möjligheter att förbättra servicen. Framför allt gäller detta vissa typer av kund­kontakter och tydligare kontaktvä­gar. Ökad lokal förankring och tydlig kund- och fastighetsnära förvaltning är därför viktiga delar i bolagets nya organisation.

Välunderhållna lägenheter och fastigheter

Upprustning och ombyggnad är av strategisk betydelse för bolaget om fastigheterna ska behålla sitt reala värde och motsvara moderna krav. Stimulans för Stockholm har de se­naste åren inneburit en ökad upprustningstakt för femtiotalsbeståndet och under 2013 har bolaget börjat ta fram en strategi för ombyggnad av det yngre beståndet från sextio- till åttiotalet.

Under 2013 fortsatte implemente­ringen av nya arbetssätt för underhåll och utveckling av bostadsområdena med syftet att säkerställa en god balans mellan teknik, kund och affärs­mässighet. Stockholmshems system, arbetsprocesser och sortiment för valfritt lägenhetsunderhåll och tillval vidareutvecklades för att bättre mot­svara hyresgästernas förväntningar.

Hög takt på nyproduktion och fastighetsutveckling

Stockholmshem arbetar aktivt med att utveckla projektportföljen och bolaget har en god beredskap för att fortsätta hålla en hög takt i nyproduktionen. För 2013 var uppdraget från ägaren att påbörja 525 nya lä­genheter. De senaste åren har bola­get i genomsnitt nått cirka 70 procent av byggstartsmålen. Orsaken är främst att projekt försenats på grund av överklaganden. Stockholmshems nya bostäder är attraktiva på hyres­marknaden och de genomsnittliga kötiderna är högre än för nyproduce­rade hyresrätter i allmänhet. Bolagets reviderade nyproduktionsstandard i olika nivåer utvärderas för att möta olika kundgrupper.

Nyproduktion på Främlingsvägen
Nyproduktion på Främlingsvägen

God miljö och hållbar energianvändning

Stockholmshems miljöarbete stäm­mer med stadens miljöprogram för 2012-2015 och företaget är miljöcer­tifierat enligt ISO 14001. Huvudinriktningen är att, utifrån en analys av bolagets miljöpåverkan, systematiskt minska bolagets belastning på miljön. Betydande förbättringar har uppnåtts med exempelvis minskningar av koldioxidutsläpp, ett aktivt arbete för giftfria byggvaror samt en hög andel miljöbilar. De senaste årens satsning­ar på energieffektiviseringar utvärderas med fokus på kostnadsminsk­ningar och effektiv drift. Vidare ska bolaget tillvarata hyresgästernas mil­jöengagemang inom ramen för pro­jektet Ett resurseffektivt Hökarängen.

Trygga och attraktiva bostadsområden för alla

Att bidra till trygga och attraktiva bostadsområden för alla är en cen­tral del av Stockholmshems allmän­nyttiga uppdrag. Uppdragen rör allti­från försöks- och träningslägenheter och SHIS Bostäder till att delta i ar­betet med Järvalyftet och Söderorts­visionen.

Bolaget har arbetat en rad år med att anpassa bostadsförvaltningen till de lokala behoven och att ta ett större ansvar för utvecklingen i vissa stadsdelar i ytterstaden. Lokalinne­havet ska användas strategiskt och bidra till attraktivitet i bostadsom­rådena. Erfarenheterna inom projek­tet Hållbara Hökarängen ska tas till­vara.