Detta är Stockholmshem

Stockholmshem är landets näst största bostadsföre­tag. Hos oss bor närmare 50 000 stockholmare - vilket är lika många som i en mellanstor svensk stad, eller fem procent av alla stadens invånare.

Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt. I över 75 år har vi skapat nya kvarter och hem till stockholmarna.

Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Verksamheten har genom åren renodlats mot förvaltning och uthyrning av bostäder. De kommersiella lokalerna består idag främst av mindre lokaler i de egna bostadsområdena. Fastighetsbeståndet omfattar 383 fastigheter med närmare
25 400 bostadslägenheter och drygt 3 200 lokaler. Den totala bostadsytan uppgår till närmare 1,6 miljoner kvadratmeter och lokal- och garageytan till 318 000 kvadratmeter.

Årsomsättningen är närmare 2 miljarder kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 33 miljarder kronor och det bokförda värdet 14. Antalet anställda var 279 vid årsskiftet 2013/2014.

Stockholmshems övergripande mål

Mål och strategier

Stockholmshems övergripande mål är att skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda hyresgästrelationer främjas. Uthyrning, förvaltning och service ska präglas av hög kundorientering med fokus på ett tydligt och konsekvent agerande i mötet med hyresgästerna.

Andra viktiga mål handlar om att förbättra attraktiviteten i bostadsområdena och öka valfriheten  för hyresgästerna.