Kompetensutveckling

Kartläggningen av verksamhetsprocesserna har inneburit ett intensivt erfarenhetsutbyte och lärande mellan olika roller och enheter. På våren hölls en intern minimässa där medarbetare från olika delar av organisationen berättade om sin verksamhet. Studiebesök har anordnats för att medarbetare ska få en ökad inblick i andra delar av företaget. Under hösten genomfördes uppföljning och utvärdering av de nya rollerna på distrikten. Detta för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella gap mellan de beskrivna rollerna och verkligheten, samt för att identifiera behov av kompetensutveckling. Kompetensutveckling på individnivå följs upp årligen i utvecklingssamtal.

Företagets chefer har en central roll i förändringsarbetet. Två chefsseminarier har genomförts under hösten med fokus på chefens roll i det nya Stockholmshem, varumärket och förbättringsförslag utifrån affärsplan och resultat från årets medarbetarenkät. Förslag på olika utbildningsinsatser för chefsutveckling har presenterats med möjlighet för alla chefer att lämna önskemål om önskad kompetensutveckling.

Medarbetarenkät

Stockholms stad genomför varje år en medarbetarenkätundersökning för stadens förvaltningar och bolag. Sedan 2012 används ett nytt mätvärde, AMI (Aktivt medskapandeindex), framtaget av Sveriges kommuner och landsting för nationell jämförelse. Stockholmshems AMI höjdes för 2013 till 79 (78) vilket är på samma nivå som staden totalt. AMI består av delindexen motivation 79 (79), ledarskap 81 (79) och styrning 76 (77). Extra mycket arbete har under året lagts på uppföljning av resultatet, och alla chefer och medarbetare har på enhetsnivå tagit fram förbättringsförslag utifrån fokusfrågor framtagna av ledningsgruppen.