Arbetsmiljö och hälsa

Till följd av den organisationsförändring som genomfördes under 2013 har fördelning av arbetsmiljöuppgifter förändrats. Särskilda utbildningsinsatser har genomförts för chefer med delegerat arbetsmiljöansvar samt för skyddsombud. För att förebygga belastningsbesvär för medarbetare som sitter mycket med bildskärmsarbete har ergonomironder och ergonomiföreläsningar genomförts. Flera säkerhetsutbildningar har hållits under året, bland annat i säkringsmetoder kring tak och hala underlag. Även utbildning för utrymningsledare på huvudkontoret har genomförts under 2013.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron minskade från föregående år och uppgick under 2013 till 3,7 (4,3) procent. Långtidssjukfrånvaron, det vill säga då den sammanhängande sjukfrånvaron motsvarar 60 dagar eller mer, ökade marginellt till 1,9 (1,8) procent. Korttidssjukfrånvaron minskade till 1,8 (2,5) procent. Stockholmshem har under året arbetat aktivt med tidiga rehabiliteringsinsatser för att sänka sjukfrånvaron vilket kan förklara den minskade korttidsfrånvaron. Samtliga anställda på Stockholmshem omfattas också av en sjukvårdsförsäkring som underlättar snabba vårdinsatser. Ytterligare insatser sker i samarbete med företagshälsovården.

Friskvård

För att förebygga ohälsa erbjuder bolaget alla medarbetare ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter. Bland annat erbjuds massage på arbetstid till reducerat pris, yoga och subventionerat träningskort till Stockholms stads simhallar. Stockholmshem har även egna gym i anslutning till alla arbetsplatser. Samtliga medarbetare är medlemmar i företagets idrottsförening med sektioner inom till exempel bowling, skidor, cykling och bordtennis. Via sjukvårdsförsäkringen erbjuds fem självhjälpsprogram inom bland annat stresshantering, kosthållning och hjälp med att sluta röka. Förutom friskvårdsaktiviteter sponsrar bolaget gemensamma trivselaktiviteter utanför arbetstid med aktivitetsbidrag. Under året har Stockholmshem också haft en jubileumsfest för alla anställda för att fira att bolaget under 2012 fyllde 75 år.