Medarbetare

Antalet tillsvidareanställda på Stockholmshem uppgick vid årets slut till 279 (283) personer. Av dessa är 10 (10) personer anställda på störningsjouren, gemensam för de kommunala bostadsbolagen. Antalet nyanställningar var under året 34 (24) varav sex var längre vikariat eller allmänna visstidsanställningar.

Personalomsättningen, det vill säga antalet anställda personer som slutat i förhållande till antalet anställda vid årets slut, uppgick till 12,5 (7,4) procent. Under 2013 avslutade 35 (21) personer sin tillsvidareanställning. Av dessa gick 18 medarbetare i pension. Medarbetarna hade vid årets utgång en medelålder på 48 (49) år. Medelåldern uppgick till 46 (46) år för kvinnor och 49 (51) år för män. Andelen med längre anställningstid än tio år var 53 (54) procent.

Antal anställda på AB Stockholmshem 2013-12-31
Kvinnor Män Summa
Tjänstemän 98 109 207
Fastighetsarbetare 1 61 62
Störningsjouren 5 5 10
Totalt 104 175 279