Uppföljning och kontroll

Uppföljning

Koncernstyrelsen fastställer kom­munfullmäktiges ägardirektiv och budget som följs upp dels genom sed­vanliga ekonomiska rapporter, dels genom stadens webbaserade gemen­samma och integrerade system för ledning och styrning (ILS). Uppfölj­ningen, som sker tertialvis både till kommunfullmäktige, koncernen och till bolagsstyrelsen, redovisar genom olika indikatorer om bolaget uppfyl­ler fullmäktiges mål.

Ekonomisk styrning

Investeringar eller affärer som över­stiger 300 miljoner kronor, princi­piellt viktiga köp, ärenden utanför bolagets reguljära verksamhet och bolagsförvärv kräver godkännande i kommunfullmäktige. Bolaget omfat­tas av offentlighetsprincipen och ska enligt stadens kommunikationspolicy ha en öppen attityd gentemot allmän­heten och media.

Internkontrollplan

Årligen upprättas en internkontroll­plan som omfattar bokföring, medelsförvaltning och bolagets övriga eko­nomiska förhållanden. Kontrollen görs på uppdrag av bolagets styrelse och leddes under 2013 av ekonomichef, vice VD samt IT-chef och syftar till att säkerställa att fastställda rutiner, instruktioner och projektplaner följs. Utfallet av internkontrollen återrap­porteras till styrelsen efter årets slut. De fem olika verksamhetsdelar som kontrollerades var under 2013:

  • Lönehanteringen
  • Den nya kundtjänsten
  • Processarbetet inom Stockholmshem
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Övergripande kontroll av boendemiljö

Granskningen visade att givna uppdrag var utförda samt att rutiner och administrativa kontroller var tillfred­ställande.