Styrelsearbetet 2013

Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa dess behov av information och beslutsunderlag samt skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete.

I arbetsordningen anges anvisningar för styrelsearbetet, arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Bolagets revisorer rapporterar varje år personligen sina iakttagelser till styrelsen från granskningen och bedömningen av bolagets interna kontroll.

Under verksamhetsåret 2013 hade styrelsen sju ordinarie sammanträden. Återkommande frågor under året var bland annat ärenden gällande försäljning av fastigheter till av hyresgästerna bildade bostadsrättsföreningar liksom kompletterande ägardirektiv och remissyttranden. Dessa ärenden nämns i allmänhet inte i redovisningen till höger i bild. Protokollen är alltid offentliga liksom ärendena med vissa undantag, exempelvis upphandlings- och förvärvsärenden.

Styrelsearbetet 2013
Januari

31 januari: Utseende firmatecknare, upphandling stomme nyproduktion Tygeln 1 på Södermalm, uppdatering riktlinjer om mutor och representation, markackvisitionsfrågor, information angående omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd, ny organisation, information angående flytt av huvudkontoret, 2012 års resultat, resultatet av hyresförhandlingarna.

Mars

14 mars: Extern- och lekmannarevisorernas granskning, årsredovisning 2012, uppföljning av internkontrollplan 2012; reviderad bolagsordning, utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen, omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd, genomförandebeslut av bland annat kvarteret Golvläggaren/ Syllen i Årstadal, intentionsavtal angående förvärv av Sjöbotten 1 i Älvsjö, utvärdering av insatserna vid branden i Skarpnäck.

April

25 april: Budget för 2014 och inriktning för 2015-2016, översyn av arbetsordningen samt attestordningen, ny bolagsordning, internkontrollplan för 2013.

Juni

4 juni: Beslut om extra bolagsstämma beträffande efterutdelning, tertial- och finansrapporter, begäran om utökad låneram, inriktningsbeslut angående nyproduktion i Rosenlundsparken på Södermalm, förvärv av projektfastigheter inom kvarteret Allgunnen i Årsta, rapport angående oroligheter i vissa ytterstadsdelar.

Augusti

29 augusti: Upphandlingar beträffande nyproduktion i kvarteret Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden och Tygeln 1 på Södermalm, bidrag till Studentbostadsmässan 2017.

Oktober

3 oktober: Tertial- och finansrapporter, upphandling angående nyproduktion vid Rubinvägen i Solberga.

November

28 november: Finanspolicy och koncernkontolimit för 2013, affärsplan och budget för 2013, förvärv av Instrumentet 5 i Örnsberg, alternativa upplåtelseformer - ägarlägenheter, sammanträdestider 2014, hyresförhandlingarna, förändrat boende på Handelsvägen 126, synpunkter på föreslagen ombyggnad av kvarteret Linjalen.