Styrelse

Nomineringsprocess styrelse

Kommunfullmäktige väljer Stockholmshems styrelses ledamöter, suppleanter, ordförande och vice ordförande. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter.

Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval. Ledamöter och suppleanter väljs som representanter för kommuninvånarna – inom ramen för det representativa demokratiska systemet – och sammansättningen speglar det partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfullmäktige. Ordföranden tillhör den politiska majoriteten och vice ordföranden oppositionen. Nomineringar av ledamöter och suppleanter görs av respektive politiskt parti. Suppleanterna kallas alltid till sammanträdena och deltar i det löpande styrelsearbetet.

De anställda på Stockholmshem har rätt att utse två ordinarie personalrepresentanter och två suppleanter till styrelsen. Dessa har närvaro- och yttranderätt, kan ställa yrkanden och har rätt att få sin mening införd i protokollet. De har dock avsagt sig rösträtten för att inte påverka de politiska styrkeförhållandena i styrelsen.

Arvoden

Kommunfullmäktige beslutar årsarvodet för ledamöter som fastställs vid årsstämman av ägaren Stockholms Stadshus AB. Sammanträdesarvoden och dagarvoden följer stadens regler för kommunala förtroendeuppdrag och är kopplade till prisbasbeloppet och räknas upp i takt med detta.

För 2013 var årsarvodet för ordföranden 69 500 kronor, vice ordföranden 55 600 kronor, ledamöterna 27 800 kronor och suppleanterna 20 700 kronor. Därtill kommer sammanträdesarvoden med 520 kronor och dagarvoden med 980 kronor respektive 580 kronor enligt stadens regler.

Utöver detta kan ersättning för förlorad arbetsinkomst med mera utgå. För borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdrag ingår i tjänsten samt för fackliga företrädare utgår inga personliga arvoden eller ersättningar.