Dotterbolag

Stockholmshem har sex dotterbolag:

  • Västertorp Energi AB (energi)
  • AB Stockholmshem Fastighetsnät (fibernät)
  • Bostads AB Hammarby Gård (bostäder/lokaler)
  • A-Signalen S5 AB (bostäder/lokaler)
  • A-Signalen Ä5 AB (bostäder/lokaler)
  • Fastighets AB Syl 3 (bostäder/lokaler)


Stockholmshems styrelse har fattat beslut om förvärv av samtliga aktier i bolaget Anser AB och fastigheten Instrumentet 5, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut som väntas i början av 2014.

Styrelserna utses av fullmäktige, regelmässigt några av moderbolagets tjänstemän. Fullmäktige fastställer bolagsordning och verksamhetsändamål. I enlighet med kommunallagen utses även lekmannarevisorer och ägardirektiv fastställs. I övrigt styrs verksamheten på sedvanligt sätt av aktiebolagslagen.