Organisation och medarbetare

Ny organisation med fokus på smarta arbetssätt, mer samarbete och lärande

Stockholmshems hyresgäster ska uppleva sitt boende som Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Stockholmshems organisation ska ha en tydlig ansvarsfördelning med delegerat ansvar och klara befogenheter. Verksamheten ska präglas av Samarbete, Struktur, Effektivitet och Lärande. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska företaget kunna rekrytera och behålla kompetenta och motiverade medarbetare. Arbetsmiljön ska vara god och sjukfrånvaron ska hållas på en låg nivå.

Året 2013

Vid årsskiftet 2012/2013 genomförde Stockholmshem en ny organisation på bolagets huvudkontor och distrikt. Den nya organisationen syftar till att bättre stödja den kund- och fastighetsnära förvaltningen i bostadsområdena med tydligt lokalt ansvar för ekonomi och kvalitet. Tio verksamhetsprocesser har fastställts och flertalet av dessa kart­lades under året. För ökad service och tillgänglighet infördes en gemensam kundtjänst där allmänna frågor, beställ­ningar och felanmälningar tas emot och hanteras. Under hösten organiserades tekniska specialister, energi och media samt ombyggnad inom avdelningen Bygg och Teknik. Syftet med föränd­ringen är bland annat att samla den tekniska kompetensen och ge möjlighet till ett starkt beställarstöd till distrikten, ökad samordning och därmed högre grad av kvalitet och tydligare ansvar. Under året har arbetet med Stock­holmshems varumärke samt utveckling av inrednings- och tillvalssystemet Fint Hemma genomförts. Besöksbutiker öppnade på distrikten i Skärholmen och Skarpnäck samt på huvudkontoret på Södermalm.

 

Ny Fint Hemma-butik i Skärholmen
Ny Fint Hemma-butik i Skärholmen

Utblick 2014

Stockholmshems organisation och verksamhet följs upp på alla nivåer i företaget månadsvis och per tertial enligt framtagen modell. Kartläggningen av våra verksamhetsprocesser fortsätter och de beslutade förändringarna genomförs på ett strukturerat sätt. Ledarskapsutveckling med fokus på förändringsledning och kommunikation genomförs för att stödja chefer i det pågående förändringsarbetet.

Arbetet med varumärket fortsätter under 2014. Insatser för att medarbetarnas attityder, beteende och kundfokus stödjer Stockholmshems varumärkeslöfte – Välkomnande, Bekvämt och Tryggt – genomförs. Ett nytt ärendehanteringssystem införs under 2014 för att dokumentera och effektivisera hantering av ärenden utöver beställningar och felanmälningar. Den ekonomiska uppföljningen utvecklas ytterligare.