Miljöeffektiv avfallshantering

Goda möjligheter till källsortering är viktigt för ett trivsamt boende och för att bidra till en bättre miljö. Arbetet med att förbättra miljörum och övriga sorteringsmöjligheter fortsatte under året med anpassning av städ- och tömningsfrekvens, förbättrad skyltning och belysning samt utökade sorteringsmöjligheter. Tillgång till miljörum finns i princip i samtliga förvaltningsområden och fullt utbyggd fastighetsnära sortering eftersträvas. Detta innebär att avfallet kan sorteras i grovavfall, tidningar, färgat och ofärgat glas, plast-, papper- och metallförpackningar samt batterier och elektronik. Mängden insamlat returpapper minskade under året medan övriga fraktioner ökade något eller låg på nästan samma nivå som föregående år. Resultatet i den årliga kundundersökningen visade att antalet hyresgäster som anser att möjligheterna till källsortering är ganska bra eller mycket bra har ökat. Kundnöjdheten för sophantering och städning i miljörum har sjunkit jämfört med det kraftigt förbättrade resultatet 2012.

Insamlad källsortering, hushåll 2012-2013
ton totalt kg/ lgh
2012 2013 2012 2013
Returpapper 1 823 1 700 71,6 66,8
Glas 1 077 1 135 42,3 44,7
Pappersförpackningar 299 289 11,7 11,4
Metallförpackningar 109 128 4,3 5,1
Plastförpackningar 102 133 4,0 5,3

 

I enlighet med stadens riktlinjer för insamling av hushållsavfall väljs i första hand maskinella lösningar som bottentömmande behållare eller sopsug vid ny- och ombyggnation. Under året har ytterligare 86 matavfallskvarnar installerats och 192 hyresgäster har fått möjlighet att sortera matavfall i bottentömmande behållare.
Läs mer om vår satsning Gröna påsen.

Insamlad källsortering

 

Andel i %
Returpapper 50
Glas 33.5
Pappersförpackningar 8.5
Metallförpackningar 4
Plastförpackningar 4