Hållbar energianvändning

Ur ett miljö- och klimatperspektiv är energianvändningen den klart dominerande faktorn i förvaltningen. Uppvärmningen av fastigheterna är Stockholmshems största utsläppspost av koldioxid. Den svarar också för en väsentlig del av driftkostnaden och påverkar därmed i hög grad företagets resultat. Under 2013 minskade energianvändningen för värme- och varmvatten från 181 till 172 kWh per kvadratmeter bostads- och lokalarea och så kallat normalår, vilket är 5 (5) procent lägre jämfört med föregående år. Ett långsiktigt mål är en minskning med 35 procent under perioden 2010-2017. Vattenförbrukningen för hela beståndet var oförändrad 1,70 (1,69) kbm/ kvm bostads- och lokalarea och år. Elanvändningen till fastighetsdriften minskade något till 20 (21) kWh/kvm och år. Det är en låg förbrukning jämfört med genomsnittet för bostadsbolag med jämförbart bestånd. Stor påverkan på utsläppen har också val av köpt energi och egen värmeproduktion. Genom att minska värmeenergianvändningen och köpa elkraft från vind och vatten minskade koldioxidutsläppen med totalt fyra procent under 2013 till 32 300 (35 300) ton. Beräknat per kvadratmeter uthyrbar yta minskade utsläppen till 18 (20) kg/kvm bostads- och lokalarea och år. Det långsiktiga målet är att utsläppen ska uppgå till högst 13 kg/kvm bostads- och lokalarea 2017.

Värme och vatten

En större och långsiktig investering i värmepumpar är beslutad för att minska energianvändningen och sänka driftkostnaderna under de kommande åren. Under 2013 installerades värmeåtervinning med frånluftvärmepumpar i fastigheter som omfattar totalt 2 200 (4 200) lägenheter och injustering av ventilationssystemet i 2 914 lägenheter. Under 2014 fortsätter installationerna i ytterligare ett stort antal lägenheter. Vid utgången av 2017 planeras värmeåtervinning att omfatta cirka 80 procent av fastighetsbeståndet. De genomförda och planerade åtgärderna väntas få stor inverkan på energianvändningen för uppvärmning de kommande åren. Varje grad sänkt temperatur ger en energibesparing på fem procent. Strävan är därför är att hålla en jämn inomhustemperatur i lägenheterna om 20-21 grader. I slutet av året ersattes alla anläggningar med helt eller delvis fossil värmeproduktion med fjärrvärme. Egen värmeproduktion sker fortsättningsvis med pellets i Västertorp.

Totalt uppgick den egna värmeproduktionen med biobränslen under året till 6,8 (5,6) procent. Vattenbesparande åtgärder med montering av snålspolande munstycken genomfördes under 2013 i 1 100 (3 100) lägenheter. Åtgärderna ger en omedelbar vattenbesparing på 15-20 procent, av vilken omkring 40 procent är varmvatten. Vattenbesparande åtgärder har nu genomförts i nästan samtliga lägenheter. Sedan 2010 förbereds samtliga nyproduktionsprojekt för individuell mätning av varmvatten.

Elanvändning

Stockholmshem köper sedan 2010 endast elkraft från vatten- och vindkraftsproduktion för att minska klimatpåverkan från fastighetsdriften. Energianvändningen från el för uppvärmning ökade till 31 (26) procent av den tillförda energi som inte är fjärrvärme. Ökningen beror på den stora satsningen på energiåtervinning med värmepumpar. All elkraft till installerade värmepumpar utgörs dock uteslutande av vindkraft.

Stimulans för Stockholm

Investeringar satsades i värmeåtervinning genom installation av värmepumpar i ett antal fastigheter för att minska värmeanvändningen och koldioxidutsläppen. Dessutom byttes fem (17) undercentraler ut mot nya och effektivare eller datoriserades för automatisk centralstyrning efter utomhustemperatur.

Stimulans för Stockholm, som var en satsning främst inom energieffektivisering och trygghet för att långsiktigt stärka den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaden i staden, avslutades under 2013.

Energideklarationer

Bakgrunden till Lagen om energideklaration är ett EU-direktiv vilket i enlighet med Kyotoavtalet syftar till att sänka världens energiförbrukning med 20 procent till år 2020. Samtliga Stockholmshems byggnader är energideklarerade och årligen utförs energideklarationer. För nybyggda fastigheter utförs energideklaration två år efter färdigställande.

Externa engagemang

Stockholmshem deltar i olika föreningar, nätverk och projekt inom utveckling och forskning, bland annat Sweden Green Building Council (SGBC), Sustainable Innovation, Byggvarubedömningen, Beställargruppen för Bostäder (BeBo) och Byggherrarna.